Nouzový stav a MAS Český sever
23.3.2020
VÝZVA ŠABLONY III.
31.3.2020
Nouzový stav a MAS Český sever
23.3.2020
VÝZVA ŠABLONY III.
31.3.2020

Aktuality


 Školy, zemědělci, drobní podnikatelé i obce na území MAS Český sever si mohou žádat o dotace z EU

 

Místní akční skupina Český Sever se sídlem ve Varnsdorfu připravuje v průběhu následujících měsíců   několik výzev,  v rámci kterých si mohou především školská zařízení, zemědělci, spolky a obce žádat o peníze z dotačních programů EU. Konkrétně se jedná o tyto programy Integrovaný regionální operační program (tzv. IROP) a  Program rozvoje venkova.

Díky Výzvě č. 8  v rámci operačního programu s názvem Integrovaný regionální operační program (tzv. IROP) si řada měst a školských zařízení  v území MAS Český sever může zažádat o finanční prostředky na investice do zvyšování kvality vzdělávání. Jedna z hlavních výhod finančních nástrojů IROP ve srovnání s jinými dotační programy je výše poskytnuté dotace a to ve výši 95%. Konkrétně to znamená, že je možné získat prostředky na modernizaci vybavení školy jako  například nejmodernější technikou pro výuku odborných  předmětů apod. Celková výše alokace této výzvy je 14.286.026,69 Kč. Výzva bude vyhlášena je 4. května  a  žádosti bude možné podat do konce června. Kontaktní osobou pro tento program je projektový manažer Martin Kučera z MAS Český Sever:  724 080 577, kucera@masceskysever.cz

V průběhu dubna bude vyhlášena Výzva č.6 v rámci Programu rozvoje venkova, v rámci které bude možné žádat na :

  • Investice do zemědělských podniků - např. se jedná o investice do zemědělských staveb, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu atd. Výše dotace pro žadatele je 50 % z celkových způsobilých výdajů. Celková výše alokace:  6, 9 mil Kč. Oprávněným žadatelem může být zemědělský subjekt.
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - například se jedná o investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů) a investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Výše dotace pro žadatele je 45 % z celkových způsobilých výdajů. Celková výše alokace: 2,5 mil Kč. Oprávněným žadatelem může být zemědělský subjekt.
  • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – jedná se například o stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení včetně nezbytného zázemí, pořízení strojů a technologií včetně užitkového stroje apod. Výše dotace pro žadatele je 45 % z celkových způsobilých výdajů. Celková výše alokace: 3 mil Kč. Oprávněným žadatelem může být zemědělský i nezemědělský subjekt (malý a střední podnikatel).
  • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – aktivita f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – například lze žádat na rekonstrukce staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, divadelní sály, klubovny, sokolovny atd.) včetně obecních knihoven. Výše dotace pro žadatele je 80 % z celkových způsobilých výdajů. Celková výše alokace: 12 mil Kč. Oprávněným žadatelem může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Termín podání žádostí bude  od data vyhlášení výzvy po dobu min. 4 týdnů. Kontaktní osobou pro tento program je projektový manažer Marek Hartych z MAS Český Sever: 608 544 025, hartych@masceskysever.cz