Fond malých projektů – Program přeshraniční spolupráce
2.11.2021
ODPADY? KONEC ZÁHADY!
8.12.2021
Fond malých projektů – Program přeshraniční spolupráce
2.11.2021
ODPADY? KONEC ZÁHADY!
8.12.2021

Desatero udržitelného cestovního ruchu v NPČŠ

 

Název projektu a umístění záměru

Desatero udržitelného cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko – tištěný komiks pro IC

Region Národního parku České Švýcarsko, okres Děčín, Ústecký kraj

 

Identifikace problému

Nabídka infomateriálů v informačních centrech neobsahuje žádnou tiskovinu představující návštěvníkům území  principy a potřebnost respektování  udržitelného cestovního ruchu.

Realizací projektu dojde k odstranění a doplnění enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty poskytované prostřednictvím informačních center v regionu NP resp. k rozšíření a zkvalitnění nabídky poskytovaných materiálů v infomačních centrech orientovaných na národní parky.

Cíl projektu

Primárním cílem projektu je vytvořit osvětový materiál s environmentálním obsahem, který bude zaměřen na ochranu přírodního a kulturního bohatství NP ČŠ, osvětlí základní principy udržitelného cestovního ruchu (UCR) a obohatí informační centra o tištěný materiál s dosud neřešenou tématikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Tím napomůže k udržitelnému rozvoji území NP a ke zvýšení povědomí veřejnosti o ochraně životního prostředí.

 

Popis dosavadního způsobu řešení

V současné době tvoří nabídku propagačních materiálů v informačních centrech převážně materiály turistického charakteru – nabídka turistických cílů a tras, nabídka volnočasových aktivit, témata ochrany přírody v území, ochrana vybraných druhů rostlin a živočichů, návštěvní řád NP, regionální výrobky  apod. Naopak téměř chybí nebo se objevuje jen okrajově téma udržitelnosti včetně udržitelného CR.  Přitom téma udržitelného cestovního ruchu je klíčovým nástrojem ochrany přírody a krajiny v turisticky exponovaných destinacích, kterou region NPČŠ bezesporu je. Opomíjení tohoto tématu ústí v posledních letech v konflikty mezi návštěvníky území a podnikateli na jedné straně  a místními obyvateli a správou NP na straně druhé.

Udržitelný cestovní ruch  je přitom celosvětově důležitým tématem, jak dokládá například resoluce přijatá Valným shromážděním OSN v prosinci 2001. Jedná se o Globální etický kodex, který stanovuje jasně definované principy a přínos udržitelného CR pro udržitelný rozvoj jako takový.

V roce 2010 pak v rámci EU dochází k formulování Evropské charty pro udržitelný cestovní ruch v přírodně cenných oblastech. Zde jsou podrobně popsány přínosy jak pro ochranu přírodně cenných území (a leckdy právě proto atraktivních) tak pro aktéry podnikající v cestovním ruchu.

 

 

 

Popis projektu

Předmětem projektu je podpora a informačních center formou tvorby, vydání a distribuce tiskoviny do IC orientovaných na NP České Švýcarsko. Publikace uvede do souladu vztah mezi ochranou přírodního bohatství a rozvojem udržitelného cestovního ruchu v regionu.

Téma bude návštěvníkům prezentováno populární formou komiksu (deset mikropříběhů na jednotlivé principy UCR, vzájemně provázaných do jednoho příběhu) a s využitím moderních didaktických prvků (zadní strana každého mikropříběhu bude obsahovat pracovní list pro upevnění klíčového sdělení) přiblíží a osvětlí základní  principy udržitelného cestovního ruchu včetně chování v chráněných územích tak, jak jsou uvedeny v relevantních dokumentech (Zřizovací listina Správy NP ČŠ, Návštěvní řád NP ČŠ, Zásady péče o NP ČŠ, Globální etický kodex cestovního ruchu, Evropská charta udržitelného cestovního ruchu v chráněných územích).

Cílovou skupinou projektu jsou návštěvníci infocenter v Národním parku České Švýcarsko z řad rodin s dětmi mladšího školního věku (případně školní výlety, exkurze a ozdravné pobyty).

Tvorba publikace bude řešena zapojením odborníků a profesionálů pro zvolenou formu sdělení  (spisovatel pro textovou část a profesionální ilustrátor pro obrazovou část komiksu). Obsahová stránka komiksu (výběr konkrétních témat udržitelného cestovního ruchu) bude konzultována se zaměstnanci správy NP. Každé dílčí sdělení bude doprovázeno interaktivními úkoly pro čtenáře, které do publikace navrhne odborník na environmentální výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

 

 

 

Plánované aktivity

Aktivita 1: Definice témat pro příběhovou linku komiksu

Aktivita 2: Výběr dodavatelů (textová a obrazová část, tisk publikace)

Aktivita 3: Tvorba 10 mikropříběhů na zvolená témata

Aktivita 4: Návrh interaktivních úkolů k jednotlivým mikropříběhům

Aktivita 5: Grafické zpracování navržených interaktivních úkolů

Aktivity 6: Grafická úprava publikace a tisk

Aktivita 7: Distribuce publikace do informačních center NP

 

 

 

Plánované výstupy a výsledky

Výstupem je samotná publikace, které bude vydáno 4000 kusů.

Tištěný materiál bude distribuován výhradně prostřednictvím informačních center na území národního parku České Švýcarsko a podpůrně v  IC v okolních chráněných oblastech Labské pískovce a Lužické hory.

Udržitelnost projektu bude zajištěna z vlastních zdrojů MAS Český sever, z. s. ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko.

 

 

 

 

Popis organizačního zajištění

Realizace projektu bude zajištěna těmito zaměstnanci:

Řízení, realizace projektu, administrace projektu – odpovědná projektová manažerka MAS Český sever, z.s. – Mgr. Dana Štefáčková

Finanční řízení projektu – finanční manažerka MAS Český sever, z.s. - Yveta Slánková

Koordinátor spolupráce se Správou NPČŠ – projektový manažer MAS Český sever, z.s – Ing. Mgr. Marek Hartych

Texty, kresby, grafická úprava a tisk budou realizovány jako služba na základě provedené poptávky.

Interaktivní úkoly k jednotlivým mikropříběhům - budou vytvořeny studenty Pedagogické fakulty UJEP, Ústí nad Labem, pod vedením PhDr. Romana Kroufka, PhD., vedoucího Katedry preprimárního a primárního vzdělávání, který se specializuje na problematiku environmentální výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku.