Podpořili jsme 24 komunitních projektů
18.7.2023
Zveme Vás na Divadelní léto ve stodole
20.7.2023

Aktuality


 


Dotační zpravodaj pro obce a firmy – číslo 2 / 2023

V dotačním zpravodaji připravovaným Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje naleznete přehled  aktuálně vyhlášených, nově vyhlášených i připravovaných nástrojů podpory pro obce a podniky. 

Celé znění zpravodaje naleznete ZDE.

Nevíte si rady? Chcete vědět víc? Pomůžeme, poradíme, připravíme. Ozvěte se nám.

Z nových dotačních příležitostí vybíráme: 

Vodní a vegetační krajinné prvky 

Na co lze získat dotaci: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů). 

Výše a podíl dotace Podíl dotace 80 / 100 % dle aktivity. 

Termín výzvy 12. 7. 2023 – 26. 4. 2024. 

Protipovodňová opatření 

Na co lze získat dotaci: Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další. 

Výše a podíl dotace  50 / 85 % dle aktivity. 

Termín výzvy 28. 6. 2023 – 15. 12. 2023. 

Adaptace ekosystémů na změnu klimatu 

Na co lze získat dotaci: Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření. 

Výše a podíl dotace Minimální výdaje 5 mil. Kč, maximální výdaje nejsou stanoveny. Podíl dotace až 100 %. 

Termín výzvy 7. 6. 2023 – 31. 1. 2024.  

Ekologické zátěže 

Na co lze získat dotaci: Dotace na podporu sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek. 

Výše a podíl dotace  85 %. 

Termín výzvy 15. 6. 2023 – 31. 8. 2023.