Podpořili jsme 24 komunitních projektů
18.7.2023
Zveme Vás na Divadelní léto ve stodole
20.7.2023
Podpořili jsme 24 komunitních projektů
18.7.2023
Zveme Vás na Divadelní léto ve stodole
20.7.2023

Aktuality


 


Dotační zpravodaj pro obce a firmy – číslo 2 / 2023

V dotačním zpravodaji připravovaným Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje naleznete přehled  aktuálně vyhlášených, nově vyhlášených i připravovaných nástrojů podpory pro obce a podniky. 

Celé znění zpravodaje naleznete ZDE.

Nevíte si rady? Chcete vědět víc? Pomůžeme, poradíme, připravíme. Ozvěte se nám.

Z nových dotačních příležitostí vybíráme: 

Vodní a vegetační krajinné prvky 

Na co lze získat dotaci: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů). 

Výše a podíl dotace Podíl dotace 80 / 100 % dle aktivity. 

Termín výzvy 12. 7. 2023 – 26. 4. 2024. 

Protipovodňová opatření 

Na co lze získat dotaci: Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další. 

Výše a podíl dotace  50 / 85 % dle aktivity. 

Termín výzvy 28. 6. 2023 – 15. 12. 2023. 

Adaptace ekosystémů na změnu klimatu 

Na co lze získat dotaci: Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření. 

Výše a podíl dotace Minimální výdaje 5 mil. Kč, maximální výdaje nejsou stanoveny. Podíl dotace až 100 %. 

Termín výzvy 7. 6. 2023 – 31. 1. 2024.  

Ekologické zátěže 

Na co lze získat dotaci: Dotace na podporu sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek. 

Výše a podíl dotace  85 %. 

Termín výzvy 15. 6. 2023 – 31. 8. 2023.