Seminář přední české psycholožky Dr. Lidmily Pekařové
28.1.2021
RESTART – SEMINÁŘ PRO OBCE A MĚSTA
8.2.2021
Seminář přední české psycholožky Dr. Lidmily Pekařové
28.1.2021
RESTART – SEMINÁŘ PRO OBCE A MĚSTA
8.2.2021

Aktuality


 Jak bude vypadat střední článek řízení ve vzdělávání?

Národní síť místních akčních skupin je jedním z iniciátorů vzniku Partnerství pro vzdělávání 2030+. Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ chce přispět k naplnění Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí. Konkrétně podporují iniciativu řízení ze střední úrovně, tzv. střední článek řízení ve vzdělávání.

Na tematickém dni 4. února, 2021 byl pracovními skupinami Vzdělávání a Sociální představen první návrh, jak by měl v ČR fungovat "střední článek" ve vzdělávání.  První koncept středního článku byl představen na konferenci v lednu 2021. Prezentace je dostupná ZDE. Podrobněji je střední článek (níže jako školský okres) definován 10 principy. Jejich cílem je nastavit střední článek tak, aby byl funkční a zajistil efektivní řízení regionálního školství. Níže uvedené body chápejme jako východisko pro probíhající diskusi, které jsou předmětem dalšího rozpracování.

Školský okres (vize)

1. Nejpozději od r. 2027 v ČR funguje „školský okres“. Je to především odborná a podpůrná instituce, jejímž účelem je společně s pedagogy zlepšovat vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance žáků ve veřejně financovaných MŠ, ZŠ a SŠ na svém území.

Školskému okresu se daří v roli odborného lídra rozvíjet a propojovat profesní učící se komunity ve všech školách. Daří se mu také snižovat extrémní závislost kvality vzdělávání českých dětí na tom, kde se narodí, v jaké rodině žijí a do jaké školy chodí. (Školské okresy pokrývají celé území ČR a podporují školy všech zřizovatelů včetně soukromých i církevních.)

2. Školský okres zajišťuje školám tzv. vedení ze středu, tj. činnosti nutné pro pedagogický rozvoj, které není možné efektivně organizovat z centra nebo ze školy nebo bez koordinace, zdrojů, pravomocí a vysoké odbornosti. 

Činnosti školského okresu:

 1. Odborně vést a podporovat společné učení škol, učitelů a ředitelů tak, aby se zlepšovalo učení všech dětí.
 2. Odbřemeňovat ředitele od nepedagogické zátěže.
 3. Spolupracovat na koordinaci vzdělávací, zdravotní a sociální podpory pro ohrožené děti.
 4. Pečovat na svém území o dodržování pravidel v oblasti rovných šancí.
 5. Usnadňovat spolupráci mezi školami, zřizovateli, místními aktéry, krajem a centrem.
 6. Odborné vedení zajišťují místní pedagogičtí lídři: okresní ředitel vzdělávání a jeho tým okresních metodiků. Společně se svými kolegy
  ve školách rozvíjejí kulturu spolupracující profesionality, sdíleného vedení a trvalého učení všech.

Odborně spolupracují: I) S pracovníky školských zařízení (PPP, SPC, SVP, zařízení pro výkon ústavní výchovy) a s organizacemi z oblasti zdravotní a sociální podpory žáků, a II) S místními aktéry v oblasti dalšího a neformálního vzdělávání na svém území.

3. Odborné vedení zajišťují místní pedagogičtí lídři: okresní ředitel vzdělávání a jeho tým okresních metodiků. Společně se svými kolegy
ve školách rozvíjejí kulturu spolupracující profesionality, sdíleného vedení
a trvalého učení všech.

Odborně spolupracují: I) S pracovníky školských zařízení (PPP, SPC, SVP, zařízení pro výkon ústavní výchovy) a s organizacemi z oblasti zdravotní a sociální podpory žáků, a II) S místními aktéry v oblasti dalšího a neformálního vzdělávání na svém území.

4. Odbornou podporu si navzájem poskytují pracovníci školských okresů (okresní ředitelé vzdělávání a okresní metodici), a to v rámci profesních učících se komunit napříč školskými okresy. Odbornou podporu pro pracovníky školského okresu zajišťují také experti z centra (MŠMT, Národního pedagogického institutu ČR), místních univerzit, nevládních organizací a další experti.

5. Služby zaměřené na snižování nepedagogické zátěže ředitelů zajišťuje okresní provozní ředitel (podřízený okresnímu řediteli vzdělávání) a jeho provozní tým. (Bude upřesněno, které odbřemeňovací funkce by měl školám zařizovat školský okres a které zřizovatel.)

6. Školský okres je financován ze státního rozpočtu adekvátně svému účelu.
Navíc administruje podstatnou část rozvojových projektů. Odhad nákladů ze státního rozpočtu na regionální školství: 

  • minimálně 1 % na odborné vedení (okresní ředitel + metodici) 
  • plus 1 % až 2 % na odbřemeňovací služby (dle rozsahu služeb) (podstatnou část nákladů na odbřemeňování pokryje realokace)
  • Administruje cca 25 % až 50 % grantů EU, MŠMT, MPSV, MZ apod. zaměřených na pedagogický a sociální rozvoj na svém území.
  • V rámci svých projektů koordinuje spolupráci s odbornými nevládními organizacemi

7. Slouží optimálně velkému území z hlediska požadavků na odbornost, dostupnost, hospodárnost a účinnost.

Za optimální považujeme okres

 • Odhadujeme, že bude potřeba v průměru jeden plný úvazek okresního metodika na 1800 žáků.
 • Model je možné upravit na území ORP i kraje, ale v těchto případech vnímáme vyšší riziko neefektivity.
 • Hranice školského okresu nemusí vždy přesně kopírovat hranice stávajících okresů.

8. Nese zákonnou spoluodpovědnost za kvalitu vzdělávání na svém území, a to společně s MŠMT, zřizovateli, pedagogy a klíčovými místními aktéry. Každoročně skládá účty veřejnosti o zlepšování vzdělávacích výsledků a wellbeingu žáků a snižování nerovností s oporou o více zdrojů dat
(autoevaluace + opora o centrálně získávaná data).

9. Je součástí veřejné správy. Má právní formu propojující státní správu s krajskou, místní a profesní samosprávou. (V tomto bodě potřebujeme více času na odborné právní konzultace a na porozumění nejlepší světové praxi. Prozkoumáme i to, které ze stávajících právních forem se nejvíce přibližují našemu pojetí školského okresu.)

10. Jednotné strategické vedení jménem všech klíčových aktérů na daném území zajišťuje rada školského okresu. V radě jsou zástupci MŠMT, zřizovatelů, pedagogů a dalších klíčových místních aktérů. Zajištěna je vysoká úroveň participace. Rada schvaluje strategický plán pedagogického rozvoje v území a monitoruje jeho dosahování. Ředitel školského okresu odpovídá radě za výkonné řízení v rámci schváleného strategického plánu. 

(Toto je bod, ve kterém jsme na začátku diskuse a žádá si další rozpracování. Vnímáme zde řadu rizik – zejména  vzhledem k rozšířenému nefunkčnímu formalismu. Je třeba zajistit, že role rady bude nastavena tak, že bude posilovat vliv školského okresu jakožto pedagogického lídra v území. Je také třeba vyjasnit roli ČŠI ve vztahu ke školskému okresu a řadu dalších otázek.)

---

Již na podzim 2021 mají být na Svitavsku a Semilsku zahájeny pilotní projekty. Střední články by pak ve všech regionech měli fungovat od roku 2027. Proto je nanejvýš vhodné, aby se do diskuse zapojili všichni, kterých se změna řízení týká, tj. jak školská zařízení, tak zástupci ORP, krajů a dalších institucí.