Za loupežníkem Vildou na Tolštejnské slavnosti
12.7.2016
Přejezd přes lávku na Janovském rybníku
15.7.2016
Za loupežníkem Vildou na Tolštejnské slavnosti
12.7.2016
Přejezd přes lávku na Janovském rybníku
15.7.2016

Aktuality


 


Konference o pozemkových úpravách

Krajské město hostilo 20. června účastníky konference „Dotčené orgány v procesu pozemkových úprav a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova ČR".

V Ústeckém kraji byla v krásném prostředí Zámku Větruše navázána úzká spolupráce dotčených subjektů v procesu pozemkových úprav v rámci červnové konference. Pobočka Děčín navázala na úspěšný seminář v loňském roce a v rámci partnerství s Celostátní sítí pro venkov (CSV) uspořádala konferenci s názvem „Dotčené orgány v procesu pozemkových úprav a čerpání dotací z PRV“, jejíž financování zajistilo CSV. Akce se konala 20. 6. 2016 v krásných prostorách Zámku Větruše a přilákala 50 účastníků. Ti měli možnost získat informace o otázkách, které jsou často diskutované v oblasti vyjadřování k dílčím etapám v rámci zpracovávání návrhu pozemkových úprav a tvorbě studií odtokových poměrů.

Celou akci zahájil Tomáš Sazeček, koordinátor CSV pro Severozápad, který představil Celostátní síť pro venkov a její aktivity a poděkoval organizátorům akce.

V úvodu představil Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, předpoklad zahájení pozemkových úprav v Ústeckém kraji do roku 2020 a dále cíle Státního pozemkového úřadu pro období let 2016-2020. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín na tyto cíle navázala a zmínila nástroje pro jejich dosažení. Byla vysvětlena potřeba spolupráce dotčených subjektů v dílčích etapách procesu pozemkových úprav.

V rámci koordinovaného příspěvku Krajského úřadu Ústeckého kraje představil Pavel Hajšman z Odboru regionálního rozvoje, rozvojové projekty Ústeckého kraje jakožto možné podklady pozemkových úprav a kladně hodnotil možnost spolupráce s SPÚ. Jakub Skoupý z Odboru životního prostředí a zemědělství hovořil o zásadních problémech při odnětí půdy ze ZPF v rámci zpracování pozemkových úprav a rovněž upozornil na nutnost spolupráce dotčených úřadů. Jan Koch z Odboru životního prostředí na příspěvek navázal a promluvil na téma: Proces pozemkových úprav z hlediska vodního hospodářství.Diana Juračková z Odboru územního plánování a stavebního řádu-oddělení územního plánování podala informace o tvorbě územních plánů, upozornila na metodiku Koordinace územních plánů a pozemkových úprav. Vymezila, kdy je krajský úřad dotčeným úřadem v procesu pozemkových úprav. Upozornila na nutnost součinnosti úřadů územního plánování (pořizovatelé), projektantů, ale i samosprávy obcí pro zapracování komplexních pozemkových úprav do územně plánovací dokumentace. Závěr prezentace věnovala praktické ukázce zrealizovaných opatření v k. ú. Slatina pod Hazmburkem a k. ú. Rtyně nad Bílinou a zmínila nepoměrný přínos pro obce v souvislosti s pořizováním územních plánů vyvolaných pozemkovou úpravou.

V dalším bloku představil Pavel Martin, z firmy Sweco Hydroprojekt a.s., projekt s názvem „Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Ústeckém kraji“, na které navázal Václav Svejkovský z Povodí Ohře, s. p. (POH), s věcným příspěvkem o pozemkových úpravách z pohledu POH. V příspěvku rovněž zmínil srovnání s přístupem k pozemkovým úpravám POH před rokem 2015, kdy proběhla první schůzka s Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj. POH je příkladem dobré praxe, neboť vzájemná informovanost napomohla zkvalitnění a sjednocení přístupu obou úřadů v rámci Ústeckého kraje. Závěrem Václav Svejkovský promluvil o očekávání POH a otázky k řešení, které vyplývají z dosavadní zkušenosti. Vzhledem ke skutečnosti, že loňská diskuse přinesla mnoho pozitivních změn, byla domluvena další schůzka na krajské úrovni, která by se měla konat v průběhu září 2016.

Konference byla rozdělena na dva bloky, první z nich napomohl vzájemné diskusi dotčených orgánů v procesu pozemkových úprav, které příspěvek Povodí Ohře uzavřel, druhý byl věnován PRV 2014 - 2020, konkrétně opatření 4.3.1 – Pozemkové úpravy.

Pavel Rác ze SZIF přednesl příspěvek k podávání žádostí, který obohatil praktickou ukázkou formuláře. Zdůraznil možné chyby, které při vyplňování mohou nastat. Na tento příspěvek velmi věcně navázala Jaroslava Doubravová, ředitelka Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav SPÚ, která představila systém kontroly projektů do PRV, vymezila problémové oblasti, se kterými se SPU potýká v rámci čerpání z PRV. Součástí prezentace bylo zjednodušené schéma procesu podání žádosti o dotaci na SZIF. Závěr prezentace patřil ukázkám zrealizovaných opatření v období PRV 2007-2013.

Závěrem celé konference zazněl příspěvek Marka Hartycha, MAS Český Sever, který představil místní akční skupiny v celém kraji a věnoval se strategickému plánování na území MAS. Zdůraznil přínos zařazení realizací pozemkových úprav mezi priority dle platné schválené rozvojové strategie pro MAS i pro SPÚ a přínos realizovaných opatření pro obce. Rovněž poskytnul návod pro zařazení priorit do rozvojových strategií.

Po krátké diskusi shrnul Martin Vrba celou konferenci a zdůraznil pozitivní přínosy takových akcí. Účastníkům byly rozdány propagační materiály, mezi nimiž nechybělo pexeso a omalovánky na téma konference a tak jako v loňském roce na semináři ve Šluknově došlo i na luštění křížovky. Letos však byla velmi obtížná, výhru v podobě voucheru Restaurantu Větruše získala autorka křížovky, Kateřina Homolová z Pobočky Děčín.

Akce přinesla začátek úzké spolupráce dotčených subjektů v procesu pozemkových úprav, úprav, Státní pozemkový úřad měl možnost prezentovat svou práci a cíle do dalšího období.

 

Ing. Jitka Blehová
vedoucí pobočky Děčín
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín


Dokument ke stažení

  Krajské město hostilo účastníky konference (pdf  179.63 KB)