Klíčové aktivity projektu


 

KA01

 

Vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska
Vytvoření pracovního týmu odborníků (PTO) a pracovních skupin (PS), kteří na společných workshopech vyhodnotí analýzu potřeb (AP), stávající Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) a předchozí plánovací proces a stanoví potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území 18 obcí


ETAPA I

 

Sestavení realizačního týmu projektu a pracovních skupin komunitního plánování


ETAPA II

 

Na pracovních workshopech bude vyhodnocena analýza potřeb a předchozí KPSS 

Uskuteční se závěrečný workshop k vyhodnocení KPSS  2013-2017


ETAPA III

 

Šetření v území formou dotazníku a rozhovory


ETAPA IV

 

Evaluace KA - kontrola plnění výstupů KA a tvorba jednotlivých dokumentů, zpráva o realizaci za uplynulé období


ETAPA V

 

Vytvoření informačních tiskovin a rollapu o projektu, aktivitách a možnosti zapojení veřejnosti

Umístění informačních materiálů na obce v regionu a poskytovatelům sociálních služeb (PSS)


Výstupy KA1

Konec monitorovacího období: 28.2.2018

workshopy PS
společný workshop k vyhodnocení předchozího KPSS
propagace projektu (tiskoviny, roll up)

Klíčové aktivity projektu (KA2)


 

KA02

Vzdělávání účastníků procesu plánování

Zajištění rozvoje kvalifikace a kompetentnosti týmu v tématu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

Absolvování vzdělávacího kurzu 
Realizace informační cesty
(výjezdní zasedání) do partnerského regionu MAS Brdy -Vltava s cílem získání know-how v oblasti spolufinancování sociálních služeb (Fond sociálních služeb)


ETAPA I

 

Kurz Komunitní plánování pro členy realizačního týmu a pracovních skupin projektu


ETAPA II

 

Výjezd OPT a CS do partnerské MAS Brdy - Vltava. Získání informací z průběhu komunitního plánování v obdobném regionu a možného přenosu know-how na vytvoření Fondu na podporu sociálních služeb 


ETAPA III

 

Evaluace KA - kontrola plnění výstupů KA, zpracovávání podkladů a materiálů. Workshopy PS a realizačního týmu projektu, zpráva o realizaci za uplynulé období


Výstupy KA2

Konec monitorovacího období: 31.8.2018

Vedení projektu a členové PS absolvují kurz KP 

Vedení projektu, členové PS a zástupci obcí absolvují informační cestu do MAS Brdy-Vltava

Klíčové aktivity projektu (KA3)


 

KA 3

 

Komunitní plán sociálních služeb Šluknovska

Cílem KA3 je zpracovaný KPSS pro 18 obcí Šluknovska do roku 2023 ve spolupráci s poskytovateli,uživateli a zadavateli sociálních služeb, s náležitostmi podle zák. 108/2006 Sb. , o sociálních službách a který je schválen Sdružením pro rozvoj Šluknovska


ETAPA I

 

Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb přímo od uživatelů sociálních služeb, popř. jejich rodinných příslušníků, zadavatelů a sociálních pracovníků obcí a poskytovatelů sociálních služeb kvalitativními metodami

Zjišťování, rozbor a návrh využití existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahující zejména přehled sociálních služeb v obcích Šluknovska, analýza finančních toků v sociálních službách

Zajištění spolupráce s regionálními vedoucími pracovních skupin (pro služby sociální péče a pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství) zodpovědnými za tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji


ETAPA II

 

Zpracování budoucího směřování v zajištění sociálních služeb na území 18 obcí Šluknovska na základě zjištěných a zanalyzovaných skutečností včetně způsobu spolufinancování ze strany obcí.

Workshopy PS k dalšímu směřování sociálních služeb


ETAPA III

 

Vlastní zpracování KPSS Šluknovska
10/2018 - 11/2018


ETAPA IV

 

Schválení KPSS Sdružením pro rozvoj Šluknovska
1.12. - 31.12.2018


ETAPA V

 

Grafické zpracování a tisk KPSS a jeho distribuce obcím
1.2. - 28.2.2019


ETAPA VI

 

Evaluace KA,  kontrola plnění výstupů KA, zapojení osob z PS a tvorba jednotlivých dokumentů, zpráva o realizaci za uplynulé období.


Výstupy KA 3

Konec monitorovacího období: 28.2.2019

workshopy PS
1 analýza potřeb
1 schválený KPSS Šluknovska
25 ks tištěných KPSS včetně CD

Klíčové aktivity projektu (KA4)


 

KA 4

 

Katalog sociálních služeb (KSS)

Aktualizace Katalogu sociálních služeb (KSS), který informuje o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území 18 obcí Šluknovska a o procesu a výstupech plánování


ETAPA I

 

Workshopy PS

5 workshopů zaměřených na aktualizaci katalogu sociálních služeb.


ETAPA II

 

Zpracování katalogu, který bude informačním místem pro odbornou i laickou veřejnost, kde budou shromážděna data o poskytovaných službách, o podmínkách poskytovaných služeb, kapacitách služeb, platbách, kontaktech a dalších informacích o poskytovatelích. KSS bude elektronický.

Poskytovatelé služeb budou mít do KSS přístup a budou udržovat informace aktuální. Uživatelé a úřady budou mít přístup do KSS a bude zde možnost vyhledávání dle cílové skupiny, místa a pod.

Katalog bude členěn dle cílových skupin, bude přístupný na samostatném webu, s vlastní grafikou, bude přístupný zájemcům o službu, laické i odborné veřejnosti a bude v souladu s registrací služeb.

4/2019 - 8/2019


ETAPA III

 

Konference

Vyhodnocení komunitního plánování a realizace projektu. Nastavení koordinace mezi obcemi v oblasti plánování, financování a zajišťování sociálních služeb. Nastavení spolupráce mezi obcemi a Ústeckým krajem. Zajištění provazby na projekty kraje a MAS.

1.8. - 30.8./2019


ETAPA IV

 

Zveřejnění a distribuce obcím a poskytovatelům

1.8. - 30.8./2019


ETAPA V

 

Evaluace KA, kontrola plnění výstupů KA, zapojení osob z PS a tvorba jednotlivých dokumentů, zpráva o realizaci za uplynulé období.


Výstupy KA 4

Konec monitorovacího období: 31.8.2019

1 katalog sociálních služeb
5 workshopů
1 konference
1 evaluační zpráva