Prvního října bude zahájen zimní semestr VU3V
6.9.2019
Učení venku děti baví
24.9.2019
Prvního října bude zahájen zimní semestr VU3V
6.9.2019
Učení venku děti baví
24.9.2019

Aktuality


 MAS Český sever letos slaví 15. výročí svého vzniku

Letos 2. listopadu uplyne již 15 let ode dne, kdy se na Obecním úřadu ve Vilémově konala ustavující schůze MAS Šluknovsko. Podle pátrání v archivu MAS se jednání zúčastnilo devět osob ze Šluknovského výběžku, z nichž pět zastupovalo místní samosprávy, ostatní byli z místních zájmových spolků.

Tito lidé se zde sešli proto, neboť považovali vznik Místní akční skupiny jako ideální příležitost pro zapojení do tehdejší iniciativy LEADER+, jejíž princip spočíval v netradiční možnosti finanční pomoci venkovským regionům. Poskytnutí podpory bylo však podmíněno vznikem Místní akční skupiny (MAS) v regionu Šluknovského výběžku, složené ze zástupců místních subjektů – obcí, firem, fyzických osob, nestátních neziskových organizací, škol atd.

Během historicky prvního jednání se přítomní pod vedením Mgr. Filipa Mágra seznámili s program LEADER, schválili stanovy MAS a ustanovili tříčlenný přípravný výbor pro její registraci. Členy tohoto přípravného výboru byli předseda pan Mgr. Filip Mágr z Rumburka a dva místopředsedové - paní Libuše Hlinková ze Starých Křečan a pan Hynek Raichart z Vilémova. K registraci MAS došlo 15. prosince 2004.

Před nově vzniklou MAS stály první dva zásadní úkoly: nejprve bylo nutné realizovat etapu pro tzv. „osvojování schopností“, které obsahovalo přípravu strategie rozvoje území, školení, vzdělávací akce a přípravu propagačních materiálů; druhá etapa byla zaměřena na realizaci strategie, tj. podporu konkrétních projektů.

Aby mohla MAS vyhlásit svou první výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, bylo potřeba překonat ještě spoustu překážek a udělat velký kus práce, ale vše se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Sídlo MAS se v průběhu doby přesunulo z Vilémova do Varnsdorfu, kde MAS otevřela v červnu 2006 svou kancelář, kam mohli žadatelé zavítat a konzultovat své projektové záměry. První výzvu v programovém období 2009 – 2014 vyhlásila MAS 24. srpna 2009 a podpořila dva vzdělávací projekty se schválenou dotací v celkové výši 557 tis. Kč

Zájem o členství v MAS se začal postupně zvyšovat a MAS se začala rozrůstat i pokud jde o rozlohu území: z původních 18 obcí a měst na Šluknovsku se území MAS rozšířilo na katastr 41 obcí a měst i mimo Šluknovský výběžek a dokonce i mimo Ústecký kraj do  sousedního Libereckého kraje, a proto jsme vyzvali naše členy i veřejnost k zasílání návrhů na změnu názvu, který by byl přijatelnější a výstižnější pro všechny členy a členské obce. V soutěži nakonec zvítězil název MAS Český sever, který používáme od září 2015. Došlo také ke změně naší právní subjektivity – ze sdružení jsme se stali spolkem.

V období 2009 až 2014 podpořila MAS Český sever celkem 98 projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) s celkovou výší dotace 26,5 mil. Kč. V programovém období 2014 – 2020 mohou žadatelé z území MAS uspět s projektovým záměrem s dotací nejen z PRV, ale i z Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního programu. Z uvedených dotačních programů bylo v novém období k dnešnímu dni podpořeno již 70 projektů s dotací ve výši téměř 54 mil. Kč.

S oslavou 15. výročí vzniku MAS jsme nechtěli čekat až na chladný prosinec, proto jsme si oslavu naplánovali na příznivější roční období, a to září, konkrétně na čtvrtek 12. 9. 2019, abychom se setkali s našimi členy, přáteli a příznivci a společně na naše začátky zavzpomínali, poslechli si dobrou muziku, pochutnali si na něčem dobrém a příjemně se pobavili. Místem setkání a oslavy se stal zahradní pavilon v areálu Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, do něhož na náš velký den zavítala asi stovka hostů.

O přivítání všech hostů se postarala paní Ing. Eva Hamplová, která ve funkci předsedkyně představenstva MAS působila v letech 2009 až 2013 a poté jako manažerka a vedoucí pracovník komunitně vedeného místního rozvoje až do dnešních dnů. Dále se mikrofonu ujal náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan Mgr. Bc. Petr Šmíd, v jehož kompetenci je školství, mládež a sport, a který shodou okolností před lety také působil v představenstvu MAS. Úvodní blok zakončily žákyně ZŠ Edisonova z Varnsdorfu, které publiku předvedly lidový tanec v krojích a minikoncert dívčího flétnového souboru.

Měli jsme radost, že naše pozvání přijali také všichni tři bývalí členové přípravného výboru MAS, paní Libuše Hlinková a pánové Hynek Raichart a Mgr. Filip Mágr, kteří nám zprostředkovali svou osobní vzpomínku na tehdejší úvahy o založení budoucí Místní akční skupiny a na začátky její existence.

Hlavní program odstartovalo oficiální zahájení paní Ing. Evy Hamplové a zdravice senátorů Parlamentu ČR, a to pana Ing. Zbyňka Linharta za volební obvod Děčín a pana Jiřího Voseckého za volební obvod Česká Lípa, kteří zmínili především podíl MAS na rozvoji našeho regionu.

Celé pozdní odpoledne a večer patřily koncertům kapel ze Chřibské, nejprve vystoupila hudební skupina Familia a po ní přišel na řadu poctivý bigbít v podání skupiny The Spirits. S programem na podiu běžel souběžně i doprovodný program v areálu Pivovaru Kocour, kde byla pro návštěvníky připravena komentovaná prohlídka výrobních prostor pivovaru s ochutnávkou pivních vzorků. V občerstvovacím stanu jsme promítali fotografie z historie i současnosti MAS a videa, vypovídající o našich aktivitách a uskutečněných projektech.

Naše poděkování patří nejen našim hostům za to, že strávili slavnostní den s námi, ale i všem účinkujícím, dále přítomným přátelům z Místních akčních skupin Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje, majiteli pivovaru Kocour panu Josefu Šustovi, panu Ing. Karlu Dvořákovi z Kozí farmy Žofín za prezentaci kozího sýra – oblíbené regionální potraviny, a rovněž panu Bohuslavu Kudlovi za dodávku zvěřiny pro přípravu pohoštění. Naše slavnostní odpoledne se vydařilo, hosté odcházeli spokojeni.

Věříme, že úloha a výsledky práce MAS Český sever budou našemu regionu přínosem také v budoucích letech. Děkujeme, že nám důvěřujete.