Co je MAP II

Chceme zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ podpořením spolupráce všech aktérů ve vzdělávání spolu se začleněním dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Společně chceme pozitivně ovlivnit úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb.

Aktuality k projektu naleznete v záložce Aktuality MAP II a také na FB

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) jsou v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nástrojem společného, komunitního a efektivního plánování rozvoje vzdělání v regionech. Projekt Místní akční plán vzdělávání II pro území správního obvodu ORP Varnsdorf a území správního obvodu ORP Rumburk II (zkráceně MAP II), registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, navazuje na projekt MAP I (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO OPR Rumburk), který byl realizován v období 3/2016 - 2/2018. V projektu MAP I byla navázána platforma partnerství/spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP II je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat jí, plnit nastavené cíle MAP I a aktualizovat je, naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Projekt je realizován v období březen 2018 - únor 2022 (48 měsíců).

Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev  na zjednodušené projekty (tzv. šablony).

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Do projektu se zapojila všechna školská zařízení v území.

Plakát projektu MAP II - povinná publicita.

Projekt má vazbu na Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004). Cílem projektu  je rozvoj kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol a zlepšení řízení škol formou plánování strategických kroků, a to zejména na středních a vyšších odborných školách. KAP je považován za základní "stavební kámen" pro přípravu a realizaci procesu zvyšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK). Vytváří systém vzájemné spolupráce klíčových aktérů podílejících se na dalším rozvoji vzdělávání a přispívá k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání ÚK. Školská zařízení z území se mohou zapojit do aktivit implementace. Jejich přehled naleznete zde.

Na národní úrovni realizuje Národní institut pro vzdělávání individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), zkráceně SRP, pomáhá v rámci OP VVV řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol.