Organizační struktura

Podoba organizační struktury MAP II (díle jen „MAP“) byla sestavena po dohodě s klíčovými aktéry ve vzdělávání s ohledem na specifika řešeného území a v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů. V průběhu realizace projektu může docházet k dílčím aktualizacím organizační struktury, složení Řídícího výboru MAP, popř. jeho Statutu a Jednacího řádu nebo pracovních skupin dle potřeb území, především na základě výsledků průběžných evaluací projektu MAP nebo monitoringu projektu.