Pracovní skupiny

Pracovní skupiny představují diskusní platformu MAP. Jsou otevřené a jejich složení se může dle potřeby měnit. Organizační struktura zahrnuje níže uvedené povinné pracovní skupiny:

Seznam členů pracovních skupin - k březnu 2019, květnu 2019, k říjnu 2019,  k listopadu 2019  a 1. dubnu, 2021

Pracovní skupina se schází minimálně 4krát ročně a dále dle potřeby v návaznosti na nutnost schvalování dílčích výstupů a závazných dokumentů projektu. Každá Pracovní skupina zahrnuje vedoucího, který je zodpovědný za reportování výstupů/doporučení k realizačnímu týmu a řídícímu výboru, a dále členy pracovní skupiny. Tento pracovní tým komunikuje s dalšími aktéry v území.