Co je MAP III

Chceme zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ podpořením spolupráce všech aktérů ve vzdělávání spolu se začleněním dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Společně chceme pozitivně ovlivnit úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb.

Aktuality k projektu naleznete v záložce Aktuality MAP III a také na FB

Místní akční plány rozvoje vzdělávání III (MAP III) jsou v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nástrojem společného, komunitního a efektivního plánování rozvoje vzdělání v regionech. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk - Akční plánování v území reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024 (zkráceně MAP III), navazuje na projekt MAP I (realizace 3/2016 - 2/2018) a MAP II (realizace 3/2018 - 2/2022). V projektu MAP I byla navázána platforma partnerství/spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. V projektu MAP II jsme tuto platformu nadále rozvíjeli a podporovali. Plnili se nastavené cíle MAP, aktualizoval se strategický plán tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Realizovali jsme řadu vzdělávacích a síťovacích aktivit pro různé cílové skupiny (děti a žáky, pedagogické pracovníky, rodiče), podpořili jsme spolupráci škol a dalších subjektů ve vzdělávání.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Hlavní cíl projektu je naplňován realizací dvou stěžejních aktivit: A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Podpoříme společné plánování a sdílení aktivit v území a intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Do projektu se zapojila všechna školská zařízení v území.

Plakát projektu MAP III - povinná publicita.

Projekt má vazbu na Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje. Cílem projektu  je rozvoj kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol a zlepšení řízení škol formou plánování strategických kroků, a to zejména na středních a vyšších odborných školách. KAP je považován za základní "stavební kámen" pro přípravu a realizaci procesu zvyšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK). Vytváří systém vzájemné spolupráce klíčových aktérů podílejících se na dalším rozvoji vzdělávání a přispívá k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání ÚK.