Pracovní skupiny MAP III

Pracovní skupiny představují diskusní platformu MAP. Jsou otevřené a jejich složení se může dle potřeby měnit. Organizační struktura zahrnuje níže uvedené povinné pracovní skupiny:

Pracovní skupina se schází minimálně 4krát ročně a dále dle potřeby v návaznosti na nutnost schvalování dílčích výstupů a závazných dokumentů projektu. Každá Pracovní skupina zahrnuje vedoucího, který je zodpovědný za reportování výstupů/doporučení k realizačnímu týmu a řídícímu výboru, a dále členy pracovní skupiny. Tento pracovní tým komunikuje s dalšími aktéry v území. Aktualizované složení Pracovních skupin (k 8.6.2022)

Pracovní skupina pro financování MAP III

Pracovní skupina pro financování připravuje podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem její práce je plánování nákladů a také identifikace finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout způsob financování realizace aktivit zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, také s důrazem na udržitelnost plánovaných aktivit a procesů Pracovní skupina spolupracuje s dalšími pracovními skupinami.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, zajišťuje návaznost na předchozí MAP v podpoře, iniciování a plánování aktivit a procesů, které se v místě udrží. Pracovní skupina proto spolupracuje s dalšími skupinami. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP III

Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Vytváří také popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina pro regionální identitu MAP III 

Řešené území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk je příhraniční oblastí, která ještě stále i v dnešní době trpí následky vysidlování původního obyvatelstva v letech válečných a poválečných. Pracovní skupina přímo reflektuje potřeby území a aktivity plánované a vzešlé z činnosti této skupiny budou směřovat k rozvoji vztahu k místu, kde žiji, k sounáležitosti obyvatel, k rozvoji místních tradic. Navazuje na práci v předchozích MAP a navazuje na výstupy, zejm. vzdělávací portál o regionu. PS plánuje další aktivity, např. vycházkové poznávací okruhy, návštěvy a exkurze v místních muzeích, galeriích, knihovnách.