Řídící výbor MAP III

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor má svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování - Statut a Jednací řád Řídícího výboru. Členství v Řídícím výboru MAP je čestné a dobrovolné.

Řídící výbor MAP je platformou:

  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území ORP Varnsdorf a území ORP Rumburk (na základě reprezentativního zastoupení),
  • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k aktualizaci, realizaci a evaluaci MAP,
  • která zprostředkovává přenos informací v území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk,
  • která se seznamuje s výstupy realizačního týmu a pracovních skupin,
  • která v rámci procesu aktualizace MAP projednává dílčí výstupy a případně navrhuje jejich doplnění,
  • která schvaluje aktualizace dokumentů - Strategický rámec MAP do roku 2025, Místní akční plán rozvoje vzdělávání, Závěrečnou evaluační zprávu a další povinné výstupy projektu, jejichž schválení je vyžadováno,
  • při své činnosti postupuje v souladu se závaznými metodickými pokyny pro projekt MAP III.

Jednání řídícího výboru

Termíny a zápisy z jednání ŘV

1. jednání ŘV MAP konaného dne 8. 6. 2022 v Klášteře Jiříkov, členové ŘV projednali a schválili tyto výstupy: Statut a Jednací řád, Organizační struktura, Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti a vzali na vědomí: Aktualizované složení členů ŘV MAP III, Aktualizované složení Pracovních skupin. Zveřejňujeme prezentaci a zápis z jednání.

(materiály jsou zveřejněny ve složce Výstupy a dokumenty)