Řídící výbor MAP III

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor má svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování - Statut a Jednací řád Řídícího výboru. Členství v Řídícím výboru MAP je čestné a dobrovolné.

Řídící výbor MAP je platformou:

  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území ORP Varnsdorf a území ORP Rumburk (na základě reprezentativního zastoupení),
  • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k aktualizaci, realizaci a evaluaci MAP,
  • která zprostředkovává přenos informací v území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk,
  • která se seznamuje s výstupy realizačního týmu a pracovních skupin,
  • která v rámci procesu aktualizace MAP projednává dílčí výstupy a případně navrhuje jejich doplnění,
  • která schvaluje aktualizace dokumentů - Strategický rámec MAP do roku 2025, Místní akční plán rozvoje vzdělávání, Závěrečnou evaluační zprávu a další povinné výstupy projektu, jejichž schválení je vyžadováno,
  • při své činnosti postupuje v souladu se závaznými metodickými pokyny pro projekt MAP III.

 

 Řídící výbor MAP III
termín jednání přílohy                              poznámka
8. 6. 2022 Schválené výstupy: Statut a Jednací řádOrganizační strukturaKomunikační plánIdentifikace dotčené veřejnosti, Aktualizované složení členů ŘV MAP IIIAktualizované složení Pracovních skupin. Dále zveřejňujeme prezentaci a zápis z jednání. 1. jednání ŘV MAP III
23.11.2022 

Zápis z 2. jednání ŘV MAP III, Přepis záznamu hlasování, Schválené výstupy:

Strategický rámec MAP  pro území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk do roku 2025 - verze 6.0 - textová část

Příloha Strategického rámce MAP - Tabulky investičních priorit na období 2021-2027  SO ORP Varnsdorf a Rumburk varianta 2_23.11.2022

2. jednání ŘV MAP III 
 29.5.2023 Zápis z 3. jednání ŘV MAP III per rollam, Záznam hlasování; Harmonogram výzev 2023 verze 3 Akční plánování_02_23_017; Stanovisko RSK k žádosti MAS Český sever.cz  3. jednání ŘV MAP III
 31.10.2023 Zápis z 4. jednání ŘV MAP III per rollam, Záznam hlasování;  4. jednání ŘV MAP III
30.11.2023  Zápis z 5. jednání ŘV MAP III per rollam, Záznam hlasování; Příloha č. 1 Aktualizovaná analytická část ORP Varnsdorf, Příloha č. 2 Aktualizovaná analytická část ORP Rumburk; Finální MAP pro Varnsdorf a Rumburk verze 3.0 listopad 2023
5. jednání ŘV MAP III