Realizační tým MAP IV

Realizační tým MAP (zkráceně RT) je složen z týmu administrativního a týmu odborného a je odpovědný za provádění všech aktivit v projektu. Poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu místního akčního plánování a jeho dílčích aktivit.
Činnost koordinuje hlavní projektový manažer.

 

Administrativní tým zodpovídá za:

 • soulad realizace projektu s výzvou
 • soulad s žádostí a rozhodnutím ŘO
 • administrativní podporu činnosti ŘV MAP a PS MAP
 • publicitu projektu a jeho zastupování navenek
 • finanční řízení projektu
 • podporu a řízení odborného týmu
 • koordinaci a administrativní zajištění projektových aktivit
 • organizační a provozní stránku projektu
 • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu
 • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, zapojeným organizacím a jednotlivým pracovníkům projektu, odborné i široké veřejnosti) – Komunikační plán

 

Odborný tým zodpovídá za:

 • věcné a odborné plnění aktivit projektu
 • zajištění hodnocení dopadu aktivit projektu na cílové skupiny projektu a šíření informací o projektu
 • podporu činnosti ŘV MAP a PS MAP
 • zpracování a průběžný monitoring systému komunikace
 • prohloubení nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podporu vzájemné informovanosti a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb
 • monitorování průběhu realizace povinných aktivit
 • spolupráci při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování se zástupci IDZ / krajem a se zástupci IPs Podpora kurikulární práce škol a IPs Střední článek
 • implementaci vybraných opatření naplánovaných v akčních plánech území

 

Organizační struktura Realizačního týmu MAP IV je znázorněna v následujícím grafu:

 - Přehled členů Realizačního týmu MAP IV pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk – naleznete ZDE.

 

 

 

Realizační tým MAP IV

6. 2. 2024 - 1. jednání RT MAP IV

7. 3. 2024 - 2. jednání RT MAP IV

11. 4. 2024 - 1. společné jednání RT + PS MAP IV

13. 5. 2024 - 3. jednání RT MAP IV