Kontakt na hlavní manažerku projektu
2.1.2018
Kontakt na hlavní manažerku projektu
2.1.2018

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/)
prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)


MAP ORP Varnsdorf a ORP Rumburk


 


Obecné informace k projektu

Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV.

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Specifické cíle

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
 • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Koncepční otázky, rozvoj a šíření nových přístupů ve vzdělávání, a celoplošná podpora škol při řešení problémů, se kterými se potýká většina škol, je řešena jinými druhy intervencí, popsanými výše (systémové a koncepční projekty, tematická partnerství na národní nebo krajské úrovni, šablony do škol).

Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Na území musí dojít k dohodě, kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt. Vymezení hranice pro realizaci MAP potvrdí Regionální stálá konference.

Koordinovaný a koncentrovaný přístup MAP při řešení místních potřeb

Na úrovni MAP dojde k propojení dílčích strategických priorit, které již byly v území vytvořeny. Strategické priority již definované na území budou základem pro strategický rámec místního akčního plánu.

a) Základním principem je, že MAP vznikající na území správního obvodu ORP respektuje již vytvořená funkční partnerství. Do místního akčního plánu je potřeba přenést strategické záměry, které byly dosud vytvořeny v území, zejména:

 • školské koncepce v území spádového obvodu ORP (včetně těch vytvořených v projektech OP VK, např. ve výzvách 43, 46, 47);
 • schválené strategie dobrovolných svazků obcí;
 • strategie CLLD na území MAS ležících na území;
 • strategií sociálního začleňování zasahující sociálně vyloučené lokality v území;
 • strategie rozvoje svazkových škol.

b) Místní akční plán by také měl promítnout potřeby identifikované na vyšších územních úrovních:

 • Strategické záměry velkých měst, která zpracovávají Integrované plány rozvoje území (IPRÚ);
 • Strategické záměry městských aglomerací, které zpracovávají Integrované teritoriální iniciativy (ITI);
 • Pokud IPRÚ nebo ITI nepřistoupí k tomu, že se v rámci území, které pokrývají, budou tvořit MAP v územích ORP,  pak je nutní, aby zástupci IPRÚ nebo ITI byli zapojeni do tvorby MAP jako povinný partner.

​c) Dílčí části místního akčního plánu

MAP se může, v případě potřeby, skládat z dílčích částí. Například část MAS + město, nebo sever/ jih, případně město + venkov + sociálně vyloučená lokalita (ve které probíhá projekt v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách), apod.

Při přípravě MAP je také možné využít zkušeností větších území správních obvodů ORP , které zapojily desítky škol v tzv. klastrech škol, spolupracujících při akčním plánování.

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.