Výzva č. 3 v Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 22. ledna 2018
15.1.2018
Studenty VU3V upozorňujeme na změnu termínu zahájení nového semestru
24.1.2018
Výzva č. 3 v Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 22. ledna 2018
15.1.2018
Studenty VU3V upozorňujeme na změnu termínu zahájení nového semestru
24.1.2018

Aktuality


 


Podpořené žádosti v OP Zaměstnanost

Výběrová komise MAS Český sever hodnotila 16. ledna předložené žádosti o dotaci v Operačním programu Zaměstnanost. Na seznamu vybraných žádostí se umístil projekt Města Jiříkov, který je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti dvou asistentů prevence kriminality, a dále projekt příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, který má napomoci při řešení obtížných či krizových životních situací svých klientů. 

Svou historicky první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost vyhlásila MAS Český sever 2. října 2017, příjem žádostí byl ukončen 1. prosince 2017. Oprávnění žadatelé mohli prostřednictvím systému MS2014+ podávat své projektové záměry, zaměřené na tyto tři oblasti: sociální podnikání, prevence bezpečnosti a sociální služby. K poslednímu dni příjmu žádostí byly vloženy celkem dvě žádosti o dotaci, přičemž v rámci výzvy na sociální podnikání nebyl podán žádný projekt. 

Jednu žádost o dotaci zaměřenou na prevenci bezpečnosti, podalo Město Jiříkov, druhou žádost na podporu sociálních služeb podala příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa. Obě žádosti vyhověly věcnému hodnocení a poté posouzení externího odborného hodnotitele, a proto mohly být postoupeny k hodnocení Výběrovou komisí MAS Český sever dne 16. ledna 2018. Výsledky hodnocení projednal a schválil o dva dny později programový výbor MAS Český sever, z. s. Seznam vybraných žádostí uvádíme v následující tabulce.

a) Prevence bezpečnosti

1.místo: projektAsistenti prevence kriminality - Město Jiříkov, žadatel:Město Jiříkov

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti dvou asistentů prevence kriminality v Jiříkově. Projekt přispěje k posílení jejich komunikačním a sociálním dovednostem, jejich sociálnímu začleňování, zvýšení kvalifikace a budoucímu uplatnění na trhu práce. Celkové způsobilé výdaje 2 216 125 Kč.

b) Sociální služby

1.místo: projekt Poradna v kostce, žadatel: Kostka Krásná Lípa, p. o.

Cílem projektu je podpořit cílovou skupinu projektu v řešení své obtížné či krizové životní situace, umožnit jí návrat do běžného života a zvyšovat kompetence a orientaci poskytnutím odborného sociálního poradenství. Dále nově rozšířit službu o zpracování návrhů na oddlužení dle Insolvenčního zákona. Celkové způsobilé výdaje 2 992 250 Kč.

Druhou výzvu, a to opět na všechny tři oblasti podpory, vyhlásí MAS Český sever dne 26. 3. 2018. Zájemcům o dotaci doporučujeme sledovat webové stránky MAS Český sever, na nichž bude uveřejněn text výzev uvedené tři podpory s výší alokace a další nezbytné dokumenty a pokyny. Pro žadatele uspořádáme bezplatný seminář v termínu, který bude uveden ve výzvě.

Kancelář MAS Český sever, z. s.,