Jak ušetřit na svozu a likvidaci odpadu
22.4.2021
Plán Transformace
29.4.2021
Jak ušetřit na svozu a likvidaci odpadu
22.4.2021
Plán Transformace
29.4.2021

Aktuality


 Pravidla pro provoz škol od 26. dubna, 2021

MŠMT školství informuje o změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Nová opatření pro provoz škol zahrnují zejména tyto změny: 

Provoz mateřských škol:  umožňuje se osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici, může se počet krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit,
▪ v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích  se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
▪ žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

Ve vyšších odborných školách umožňuje se skupinová konzultace v maximálním počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních ročníků anebo studenty ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků
▪ pro studenty účastnící se skupinových konzultací platí povinnost podrobit se testování

V provozu ostatních škol a školských zařízení nedochází ke změnám.

POVINNÉ ROUŠKY PŘI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH NA SŠ

K nadcházejícím přijímacím zkouškám na SŠ platí pro všechny uchazeče o vzdělávání ve střední škole povinnost mít roušku, bez ohledu na věk uchazeče, jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

TESTOVÁNÍ V MŠ

 • povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě),
 • povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden; tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).

DISTRIBUCE TESTŮ

 • distribuce druhé dodávky antigenních testů pro jednotlivé školy a školská zařízení na období od 26. dubna 2021 do 7. května 2021 bude zahájena ve středu 21. dubna 2021. Testy pro období od 10. května 2021 budou distribuovány opět v další dodávce, a to i v návaznosti na vyhodnocení skutečné spotřeby distribuovaných testů u jednotlivých subjektů.
 • dodávka do celé ČR je v této vlně distribuce jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).
 • po potvrzení dokončení distribuce ze strany všech krajů pak zveřejní MŠMT, stejně jako v předchozích případech, na stránkách https://koronavirus.edu.cz/odkazy informaci o ocenění převzatých testů pro všechny školy a rovněž i informaci o postupu účtování.
 • za základní distribuovatelné balení považuje MŠMT i v tomto případě krabičku 20 ks testů a tato skutečnost je zohledněna v distribučních seznamech. Distribuční seznamy, které jsou zveřejněny na webových stránkách https://testovani.edu.cz/, jsou znovu bez výjimky závazné a nelze žádným způsobem upravovat počty testů pro jednotlivé subjekty. Počty antigenních testů distribuovaných nyní školám byly stanoveny tak, aby spolu s jejich zůstatky na školách z minulého období zajistily pokrytí potřeby testování v období od 26. dubna. do 7. května 2021 v rozsahu aktuálně uvažované prezenční výuky a souvisejících školských služeb.
 • V případě dodávky nekompletních sad, ať už LEPU RAPID testů (byly zaznamenány zejména chybějící vatové tyčinky) či SINGCLEAN testů, může škola kontaktovat krajské pracoviště NPI a domluvit výměnu nekompletních sad za sady kompletní.
 • jako na oprávněné požadavky na čerpání z rezervy tak bude pohlíženo pouze na výjimečné situace v podobě neočekávatelných nárůstů potřeby oproti původnímu stavu objednaných testů, a to v množství, které pokryje potřebu školy do 7. května 2021. Mezi výjimečné situace k oprávněnému užití rezerv NPI patří:
  o neočekávaný, významně vyšší zájem o skupinové konzultace nebo prezenční výuku v základních školách, středních školách či vyšších odborných školách;
  o obdržení poškozených nebo neúplných testovacích sad;
  o neočekávaně vysoký počet neprůkazných testů (vykazováno do Covid forms app).

KOMPLETNÍ POKYNY NALEZNETE V PŘÍLOZE A NA WEBU MŠMT