Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016
3.3.2016
MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici
20.6.2016
Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016
3.3.2016
MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici
20.6.2016

Aktuality MAS


 Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever za období 2014 - 2020 byla 2. března 2016 odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k hodnocení. Dokument byl schválen Valnou hromadou MAS 19. ledna letošního roku ve Chřibské.

Jakým směrem se bude ubírat rozvoj území v novém programovém období 2014 – 2020, napovídá Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. (SCLLD). Nejde však o dokument, který byl připraven tzv. „od stolu“, ale vychází ze zkušeností, názorů a přání místních obyvatel. Tvorbě strategie předcházela řada komunitních projednání, workshopů, specializovaných dotazníkových šetření a anket, určených pro širokou veřejnost, ale i vymezené cílové skupiny - živnostníky, zemědělce, zájmové spolky, neziskové orgnizace, obce, učitele a žáky základních a středních škol. Součástí příprav byly strukturované rozhovory se starosty obcí a zmapování projektových záměrů obcí.

Strategie CLLD byla členskou základnou MAS jednomyslně schválena na Valné hromadě ve Chřibské 19. ledna tohoto roku. Po finálních úpravách byla Strategie CLLD odeslána 2. března na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ke konečnému hodnocení.

Kompletní dokument SCLLD, který obsahuje popis území, analytickou, strategickou a implementační část a přílohy včetně financování, je uveřejněn na https://www.masceskysever.cz/sclld.

Celková podpora MAS Český sever, z. s. na roky 2016 - 2022 činí 172 102 tis. Kč. Tato částka je rozdělena na jednotlivé dotační programy následovně:

  • Integrovaný regionální operační program:     97 824 tis. Kč
  • Operační program Životní prostředí:     14 017 tis. Kč
  • Operační program Zaměstnanost:     19 337 tis. Kč
  • Program rozvoje venkova ČR:     40 924 tis. Kč

 

Tisková zpráva MAS Český sever, z. s.
4.3. 2016