Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA
24.1.2016
Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016
3.3.2016

Aktuality MAS


 


Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. byla schválena na valné hromadě MAS 19. ledna 2016 ve Chřibské.

Jedním z hlavních bodů programu valné hromady MAS Český sever, z. s., která se uskutečnila v krásném prostředí restaurace Radnice veChřibské 19. ledna 2016, byla prezentace Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) na období 2014 – 2020, projednání její analytické, strategické a implementační části a poté její schválení.

Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Eva Hamplová nejprve seznámila členy MAS s průběhem dosavadní činností pracovního týmu pro tvorbu dokumentu. Poté člen týmu Radim Burkoň přednesl vize a cíle, vyplývající ze zpracované strategie, včetně alokací na roky 2016 – 2022:

  • Integrovaný regionální operační program:      97 824 tis. Kč
  • Operační program Životní prostředí:      14 017 tis. Kč
  • Operační program Zaměstnanost:      19 337 tis. Kč
  • Program rozvoje venkova ČR:      40 924 tis. Kč

Po diskusi a dotazech k předložené Strategii CLLD MAS Český sever zahájil předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka hlasování o Strategii CLLD, při němž přítomní členové jednomyslně text dokumentu schválili.

Dalšími body programu schůze bylo schválení nového složení devítičlenné výběrové komise MAS na rok 2016 a dovolení devátého člena představenstva MAS, kterým se stal Svaz chovatelů, ZO chovatelů koček, Mikulášovice. Statutárním zástupcem spolku a tím i v představenstvu MAS je Vlastimil Jura. Změna ve složení představenstva byla způsobena ukončením členství Občanského sdružení pod Studencem z České Kamenice v Místní akční skupině Český sever, z. s. ke dni  31. 12. 2015.

Tisková zpráva MAS 2/2016

  1. 2. 2016

MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz

www.masceskysever.cz

tel. 724 778 296