Prodloužení data pro realizaci Šablony II
8.4.2020
Šablony II. – prodloužení realizace
3.6.2020
Prodloužení data pro realizaci Šablony II
8.4.2020
Šablony II. – prodloužení realizace
3.6.2020

Aktuality


 Pokyny k tzv. VRATKÁM

Řídicí orgán OP VVV důrazně upozorňuje na dodržování postupu provádění vratek nevyužitých finančních prostředků u zjednodušených projektů, tzv. šablon.

Postup pro provádění vratek nevyužitých finančních prostředků se odvíjí od postupu poskytování prostředků ze státního rozpočtu.

Naprostou většinu příjemců dotací na realizaci zjednodušených projektů tvoří příspěvkové organizace obcí, krajů nebo dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.

  • Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená krajem, jsou jí poskytovány finanční prostředky na realizaci projektu prostřednictvím kraje.
  • Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená obcí, jsou jí poskytovány finanční prostředky na realizaci projektu prostřednictvím kraje a obce, která je zřizovatelem daného příjemce podpory.
  • Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená svazkem obcí, jsou jí poskytovány finanční prostředky na realizaci projektu prostřednictvím dobrovolného svazku obcí.

Obdobně probíhá vrácení nevyužitých finančních prostředků u zjednodušených projektů zpět na účet MŠMT.

Nevyužité finanční prostředky jsou identifikovány na základě kontroly a schválení závěrečné zprávy o realizaci (dále jen „ZZoR“). Příjemci je zaslána depeše s oznámením o schválení ZZoR, jehož součástí je v relevantních případech Výzva k provedení vratky nevyužitých finančních prostředků.

  • Je-li příjemcem příspěvková organizace obce, jsou finanční prostředky vráceny na účet MŠMT prostřednictvím obce a kraje. To znamená, že příjemce zasílá nevyužité finanční prostředky svému zřizovateli (obci), ten kraji a kraj na určený účet MŠMT.
  • Je-li příjemcem příspěvková organizace kraje, jsou finanční prostředky vráceny na účet MŠMT prostřednictvím kraje. To znamená, že příjemce zasílá nevyužité finanční prostředky svému zřizovateli (kraji) a kraj na určený účet MŠMT.
  • Je-li příjemcem příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí, jsou finanční prostředky vráceny na účet MŠMT prostřednictvím dobrovolného svazku obcí. To znamená, že příjemce zasílám nevyužité finanční prostředky na účet svého zřizovatele (dobrovolný svazek obcí) a ten na určený účet MŠMT.
  • Není-li příjemce příspěvkovou organizací obce, kraje či dobrovolného svazku obcí, jsou finanční prostředky vráceny přímo na určený účet MŠMT.

Určený účet MŠMT je součástí Výzvy k provedení vratky nevyužitých prostředků, stejně jako výše popsaný postup. Pokud příjemce nebo obec daný postup nedodrží, tj. zašle finanční prostředky přímo na účet MŠMT, MŠMT zpravidla obdrženou platbu vrátí jejímu odesílateli s výzvou k provedení vratky v souladu s popsanými finančními toky průtokových dotací.

V případě dotazů mohou příjemci kontaktovat konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. zašlete dotaz na e-mail dotazyZP@msmt.cz.

MAS ČESKÝ SEVER je realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.