Obnova kraje – dotační rozdělovník
6.5.2020
Klimatická změna I: sucho (manuál pro starosty)
19.5.2020 


Výzva č. 6

MAS Český sever vyhlašuje dne 18. 5. 2020 Výzvu č. 6 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. 

Příjem žádostí: 18. 5. 2020 až 5. 7. 2020 

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 30. 10. 2020

Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Seminář pro žadatele: 8. 6. 2020, od 10 hod., Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa, prezentace na seminář je jednou z příloh ke stažení v této aktualitě

Poznámka: Vzhledem k situaci, způsobené nemocí Covid-19, bude kapacita zasedací místnosti omezena na max. 20 osob, aby byla zajištěna podmínka stanoveného rozestupu mezi účastníky semináře. Do zasedací místnosti budou přednostně vpuštěni ti, kteří se zaregistrují předem, a to nejpozději v pátek 5. 6. 2020 na info@masceskysever.cz.  

Text výzvy, úplné znění Fichí, Pravidla 19.2.1 a další nezbytné dokumenty jsou v příloze této aktuality.

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci těchto Ficihí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace na Fichi

pro Výzvu č. 6

114

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1, písmeno a Investice do zemědělských podniků

7 444 582 Kč

115

Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků

Článek 17, odstavec 1, písmeno.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2 581 175 Kč

116

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Článek 26

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

54 308 Kč

117

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1, písmeno b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

4 364 434 Kč

126

Předávání znalostí a informační akce

Článek 14

Předávání znalostí a informační akce

134 946 Kč

421

Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

aktivita f)  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

12 000 000 Kč

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 6

fiche 114

fiche 115

fiche 116

fiche 117

fiche 126

fiche 421

Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_Prohlaseni_o_kategorii_podn

Etický kodex člena výběrové komise MAS

Interní směrnice SCLLD - PRV 1, aktualizace 5.6.2018

Postup_pro_nastaveni_e-mailove_komunikace_za_ucelem_informovani_zadatele

Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_od 6.1.2020

Prace_s_prurezovymi_prilohami_v_operaci_19_2_1 (1)

Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_od 9.4.2020

Prirucka_k_definici_mikro_malych_a_strednich_podniku_priklady

Prováděcí nařízení Komise (EU) 1602_18 (celní a statist. nomenklatura)

Příručka pro zadávání VŘ - Verze č. 5

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

vysvetlivky_CZ NACE

Aktualizovana_prirucka_ pro publicitu verze_5

PRV seminář pro žadatele 8.6.2020