Transparentní účet skupiny Výběžek pro Ukrajinu
29.3.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
3.4.2022
Transparentní účet skupiny Výběžek pro Ukrajinu
29.3.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
3.4.2022 


Výzva č. 8

MAS Český sever vyhlašuje dne 1. 4. 2022 Výzvu č. 8 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. 

Příjem žádostí: 1. 4. až 8. 5. 2022

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2022

Způsob podání: podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře; podrobné pokyny obsahuje text Výzvy č. 8

MAS pořádá bezplatný seminář pro zájemce o dotaci. Zájemci o dotaci, kteří se semináře nebudou moci zúčastnit, si mohou prezentaci stáhnout a prostudovat, neboť tvoří přílohu této výzvy.

Seminář pro zájemce o dotaci:

  • Datum: úterý 12. 4. 2022
  • Zahájení: 10 hod. (předpokládaná délka semináře cca 2 hodiny)
  • Místo: MAS Český sever, Národní 486, 407 47 Varnsdorf, zasedací místnost v 1. patře
  • Upozornění: kapacita místnosti je omezena; svou účast potvrďte nejpozději do 10. 4. 2022 na info@masceskysever.cz;

Text výzvy, úplné znění Fichí, Pravidla 19.2.1 a další nezbytné dokumenty jsou v příloze této aktuality.

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci těchto ficihí:

Číslo fiche

Název fiche

Vazba fiche na článek Nařízení EP

a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro Výzvu č. 8

114

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1, písmeno a Investice do zemědělských podniků

4 650 260 Kč

117

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1, písmeno b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3 100 175 Kč

421

Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

a) Veřejná prostranství v obcích

e) Vybrané kulturní památky

7 750 434 Kč

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 8

Fiche 114

Fiche 117

Fiche 421

Pravidla 19.2.1 PRV pro rok 2022

Interní směrnice SCLLD - PRV

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Vysvětlivky k činnostem CZ-NACE

Prováděcí nařízení Komise (EU) 1602_18 (celní a statist. nomenklatura)

Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci a podání na MAS

Práce s průřezovými přílohami

Příručka k definici mikro, malých a středních podniků

Příloha 21 - soulad projektu s plánem rozvoje obce (fiche 421)

prezentace - seminář pro žadatele PRV 8. výzva

Postup pro dolozeni příloh aktualizované žádosti a příloh po VŘ

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV

Příručka pro povinnou publicitu verze 6

Postup_pro_doplneni_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_farmare_v_o

Etický kodex člena výběrové komise MAS

Kontakt na pracoviště SZIF Česká Lípa

Kontakt na pracoviště SZIF Děčín