Dotace pro začínající podnikatele v Ústeckém kraji
22.3.2023
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.4.2023
Dotace pro začínající podnikatele v Ústeckém kraji
22.3.2023
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.4.2023 


Výzva č. 9

MAS Český sever vyhlašuje dne 27. 3. 2023 Výzvu č. 9 pro předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. 

Příjem žádostí: 27. 3. až 28. 4. 2023

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2023

Způsob podání: podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře; podrobné pokyny obsahuje text Výzvy č. 9.

Upozorňujeme, že v případě podpisu Dohody o poskytnutí dotace po 30. červnu 2023 je žadatel povinen zajistit realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2025.

MAS pořádá bezplatný seminář pro zájemce o dotaci. Zájemci o dotaci, kteří se semináře nebudou moci zúčastnit, si mohou prezentaci stáhnout a prostudovat, neboť tvoří přílohu této výzvy.

Seminář pro zájemce o dotaci:

  • Datum: středa 5. 4. 2023
  • Zahájení: 10 hod. (předpokládaná délka semináře cca 2 hodiny)
  • Místo: MAS Český sever, Národní 486, 407 47 Varnsdorf, zasedací místnost v 1. patře
  • Upozornění: kapacita místnosti je omezena; svou účast potvrďte nejpozději do 3. 4. 2023 na info@masceskysever.cz;

Text výzvy, úplné znění Fichí, Pravidla 19.2.1 a další nezbytné dokumenty jsou v příloze této aktuality.

Celková alokace na podporu vybraných žádostí o dotaci ve Výzvě č. 9 činí 6 419 609 Kč.

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci těchto fichí:

Číslo fiche

Název fiche

Vazba fiche na článek Nařízení EP

a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace 

pro Výzvu č. 9

114

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1, písmeno a Investice do zemědělských 

1 604 902 Kč

117

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1, písmeno b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

1 604 902 Kč

421

Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

a) Veřejná prostranství v obcích

e) Vybrané kulturní památky

3 209 805 Kč

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 9

Fiche 114

Fiche 117

Fiche 421

Pravidla_19._2._1_cistopis od 1.11.2022

Interní směrnice SCLLD - PRV

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Vysvětlivky k činnostem CZ-NACE

Prováděcí nařízení Komise (EU) 1602_18 (celní a statist. nomenklatura)

Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci a podání na MAS

Práce s průřezovými přílohami

Příručka k definici mikro, malých a středních podniků

Příloha 21 - soulad projektu s plánem rozvoje obce (fiche 421)

Prezentace - seminář pro žadatele PRV 9. výzva

Postup pro dolozeni příloh aktualizované žádosti a příloh po VŘ

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV

Příručka pro povinnou publicitu verze 6

Postup_pro_doplneni_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_farmare_v_o

SZIF Česká Lípa - žádost o přístup do PF

SZIF Děčín - žádost o přístup do PF

Etický kodex člena výběrové komise MAS