Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na období 2021–2027

Srpen 2021 - Verze 01

 Dne 17. 8. 2021 schválila Valná hromada MAS Český sever, z.s.

 

 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2020

Projekt „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český sever pro období 2014 – 2020“ reg. č. CLLD_16_01_039 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je implementace souboru Opatření dle SCLLD MAS Český sever prostřednictvím Programových rámců OP Z, OP ŽP, IROP a PRV, vedoucí k nastartování hospodářské prosperity regionu. V dokumentu je vyjádřena představa o rozvoji území MAS Český sever a navržen způsob jejího dosažení. Základní kapitoly strategické části jsou tvořeny strategickou vizí, strategickými cíli, specifickými cíli, opatřeními, rozvojovými aktivitami a akčním plánem v programových rámcích pro operační programy, realizovatelné prostřednictvím SCLLD. Naplňování strategických a dílčích cílů bude průběžně monitorováno a vyhodnocováno manažery jednotlivých programových rámců, pracovními skupinami, výběrovou komisí, kontrolní komisí a manažerem SCLLD, s výsledky monitoringu bude seznamováno představenstvo MAS a valná hromada MAS. Data získaná při monitoringu budou základním materiálem pro průběžnou sebeevaluaci organizace.


  1. Popis území SCLLD
  2. Analytická část SCLLD
  3. Strategická část SCLLD
  4. Implementační část SCLLD
  5. Přílohy SCLLD

Projekt „Provozní a animační výdaje MAS Český sever“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001795 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na „Přípravu a realizaci SCLLD pro programové období 2014 – 2020“, konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zajištění provozních a animačních aktivit, příprava a vyhlášení výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD). Realizace projektu přinese zvýšení administrativních schopností MAS, lepší personální schopnosti zaměstnanců, zajištění potřebných personálních kapacit kanceláře MAS. Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů v území působnosti MAS, budování partnerství a podporování dobrovolnické činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.
 
Evaluační zpráva ze dne 24. 6. 2019
Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever 
Dokument ke stažení: Evaluace finální verze
 
Realizace SCLLD