Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006534
Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2019
Výše finanční podpory: 1 948 500 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ (Operační program Zaměstnanost)

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku (KPSSŠ) byl schválen v rámci výzvy č. 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Realizátorem projektu je MAS Český sever, která tento projekt realizuje metodou komunitního plánování. Metoda počítá se zapojením všech účastníků systému sociálních služeb (uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a do aktualizace stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb pro 18 obcí Šluknovského výběžku do roku 2023.

Výstupem projektu je Komunitní plán sociálních služeb pro 18 Šluknovska a aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Šluknovsku.

 

Co je komunitního plánování?

 • Komunitní plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.
 • Je to partnerství mezi všemi účastníky > ¬potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu.
 • Zapojování místního společenství. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován.
  Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům.
 • Hledání nových lidských a finančních zdrojů > dobrovolníci, neziskové organizace, podnikatelé.
 • Rovný přístup k informacím v pracovních skupinách a zajištění, aby byly informace předávány veřejnosti. Jen tak lze očekávat relevantní připomínky a podněty.

 

Spolupráce

 • Prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitní nabídku sociálních služeb.
  Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení mezi tím, co chceme a tím, co máme k dispozici.
  Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cílů KP podílet.

 

Cíle projektu

 • zapojení aktérů z cílových skupin (poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci krajských a obecních úřadů) do procesu plánování a pod vedením expertů aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb pro 18 obcí Šluknovského výběžku do roku 2023
 • nejdůležitější změnou, která by měla v důsledku realizace projektu nastat, je jednotná koordinace v oblasti sociálních služeb na území v působnosti komunitního plánu a zlepšení spolupráce mezi obcemi, poskytovateli sociálních služeb a zadavateli (převážně krajský úřad).
 • další změnou je zlepšení informovanosti veřejnosti a zástupců veřejné sféry o procesu komunitního plánování a o jednotlivých sociálních službách v regionu
 • posílit sociální soudružnost komunity; zvýšit míru zapojení občanů do dění v obci
 • sdružovat stávající zdroje, zvyšovat efektivitu jejich využití; zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšířit nabídku
 • zajistit, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti
 • zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • zvýšit efektivitu investovaných finančních prostředků – vícezdrojové financování (státní, krajské a obecní dotace, platby klientů, strukturální fondy EU, sponzorské dary).

Zajištění sociální práce je jednou z nejvýznamnějších aktivit, kterou obce v rámci výkonu samostatné působnosti vykonávají. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje nepřibývají, zatímco počet uživatelů těchto služeb, vzhledem k demografickému vývoji na Šluknovsku, narůstá. Vývoj společnosti a demografický vývoj vyžadují kvalitativní změnu sociálních služeb a flexibilitu jejich spektra.

 

Realizace projektu

Realizace projektu proběhne v několika na sebe navazujících etapách (Klíčových aktivitách – KA)

 • KA1. Vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska (KPSSŠ)
 • KA2. Vzdělávání účastníků procesu plánování
 • KA3. Zpracování KPSSŠ
 • KA4. Aktualizace Katalogu služeb

Realizační tým je složen z odborníků na problematiku v sociální oblasti z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

V rámci projektu je vytvořeno 5 pracovních skupin, které pracují pod vedením odborníka na danou oblast.