KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Aktivita 1. Řízení projektu:

KA1 – Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace projektu a je stěžejní aktivitou projektu.
Odpovědnost za realizaci projektu zajišťuje příjemce prostřednictvím Realizačního týmu (RT),který řídí hlavní manažer projektu. RT bude členěn na administrativní tým (AT), který odpovídá za soulad realizace projektu s výzvou, žádostí a rozhodnutím ŘO, za komunikaci s ŘO, publicitu projektu a jeho zastupování navenek, za finanční toky projektu a vytváří zázemí pro odborný tým (OT). OT má dvě skupiny – RT MAP a RT Implementace, tyto týmy budou zodpovědné za realizaci relevantních aktivit. Cílem KA1 je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Očekávaným výsledkem KA1 budou kvalitně řízené a realizované aktivity KA 2 a KA 3 a odborná a administrativní podpora procesu MAP.

Aktivita 2. Rozvoj a aktualizace MAP:

KA 2 – V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánov ání (MAP) s větším zapojením škol do tohoto procesu, bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. KA2 je tvořena soustavou povinných a volitelných podaktivit tak, jak jsou stanoveny v Postupech MAP II. Cílem je rozdělit role a odpovědnosti v organizační struktuře a nastavit postup řízení procesu MAP.

Aktivita 3. Evaluace a monitoring MAP:

KA 3 – V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných  aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení jsou zjišťovány přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a následně vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy/dopady na strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP. Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a realizovaných RT MAP. V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity jsou zpracovávány sebehodnotící zprávy v souladu s Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. Aktivita je tvořena povinnými podaktivitami 3.1 Monitoring a evaluace MAP a 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv.

Aktivita 4. Iplementace MAP:

KA 4 – Na základě podrobných analýz provedených v rámci projektu MAP I byly stanoveny priority a cíle, na kterých se shodli aktéři ve vzdělávání v rámci projektu MAP I. Tyto priority a cíle jsou obsaženy ve Strategickém rámci projektu MAP I a ve schváleném dokumentu MAP I. KA implementace MAP vychází z těchto dohodnutých priorit, resp. stanovených cílů, a podstatou této aktivity je přispět k naplnění těch cílů MAP I, které považují klíčoví aktéři ve vzdělávání za stěžejní, a které není možné naplňovat z jiných zdrojů (riziko dvojího financování).