Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor má svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování - Statut a Jednací řád Řídícího výboru. Členství v Řídícím výboru MAP je čestné a dobrovolné.


Řídící výbor MAP je platformou:

  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území ORP Varnsdorf a území ORP Rumburk (na základě reprezentativního zastoupení),
  • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k aktualizaci, realizaci a evaluaci MAP,
  • která zprostředkovává přenos informací v území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk,
  • která se seznamuje s výstupy realizačního týmu a pracovních skupin,
  • která v rámci procesu aktualizace MAP projednává dílčí výstupy a případně navrhuje jejich doplnění,
  • která schvaluje aktualizace dokumentů - Strategický rámec MAP do roku 2023, Místní akční plán rozvoje vzdělávání a další povinné výstupy projektu, jejichž schválení je vyžadováno,
  • při své činnosti postupuje v souladu se závaznými metodickými pokyny pro projekt MAP II.

Jednání řídícího výboru

4.3.2019 1. jednání ŘV MAP II - členové schválili základní dokumenty i návrh aktivit projektu a aktivit implementace pro nadcházející období