KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU MAP III

Hlavní cíl projektu je naplňován realizací dvou stěžejních aktivit:

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování, bude podpořeno udržení partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Aktivita je tvořena soustavou povinných a volitelných podaktivit. Pro účely této aktivity je škola definována na základě RED IZO.

A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

V této aktivitě bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020. Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva. Minimálně bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP.