Co je MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV
pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk – Akční plánování v území OP JAK, reg. č. CZ.02.02.04/00/23_017/0008367 (zkráceně MAP IV)

MAP IV navazuje na předchozí projekty realizované v území v letech 2016 až 2023.

V projektu MAP I byla navázána spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. V projektu MAP II jsme tuto platformu nadále rozvíjeli. Realizovali řadu vzdělávacích a síťovacích aktivit pro různé cílové skupiny. V projektu MAP III jsme podpořili spolupráci škol a dalších subjektů ve vzdělávání, plnili nastavené cíle MAP. Aktualizovali strategický plán tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk.

Projekt MAP IV obsahuje kroky a aktivity k naplnění cílů vzdělávací politiky na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání realizací neinvestičních aktivit založených na principu spolupráce a vyplývajících z dosavadních strategických plánů.

Do projektu jsou zapojena všechna školská zařízení v území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk .

 

Hlavní cíl projektu MAP IV
Hlavním cílem MAP IV je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Především prostřednictvím společného informování, sdílení dobré praxe a plánování partnerských aktivit pro následné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Cílem projektu č. 1
Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA Aktivita 3 (3.1 až 3.10).

Cílem projektu č. 2
Zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím KA Aktivita 4 – Implementace akčních plánů.

Cílem projektu č. 3
Zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu.