KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU MAP IV

Projekt je sestaven ze 4 hlavní klíčových aktivit (zkráceně KA), které zahrnují další dílčí podaktivity:

 

KA 1 – Řízení projektu

 • Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace projektu a je stěžejní aktivitou.
 • Odpovědnost za realizaci projektu zajišťuje Realizační tým (RT), který se skládá z administrativního týmu (AT) a odborného týmu (OT). RT je řízen projektovým manažerem.
 • Cílem KA1 je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Očekávaným výsledkem KA1 budou kvalitně řízené a realizované aktivity KA 2 Vnitřní hodnocení projektu, KA3 Rozvoj a aktualizace MAP a KA4 Implementace akčních plánů, včetně zpracování relevantních výstupů

 

KA 2 – Vnitřní hodnocení projektu

 • V rámci aktivity KA 2 proběhne vnitřní hodnocení projektu prostřednictvím analytických, hodnoticích a evaluačních aktivit.
 • Vnitřní hodnocení povede evaluátor, který ve spolupráci s ostatními členy RT připraví postup a průběh vnitřního hodnocení.
 • Cílem KA 2 je zhodnocení dopadu aktivit projektu na cílové skupiny a spolupráce s Řídicím orgánem OP JAK (ŘO) na vyhodnocení celé výzvy. Včetně následného zveřejňování poznatků a jejich šíření.

 

KA 3 – Rozvoj a aktualizace MAP

 • KA 3 bude naplňována realizací dílčích podaktivit zahrnující činnosti řídícího výboru (ŘV) a pracovních skupin (PS), realizací komunikačních aktivit směrem k relevantním aktérům, koordinaci aktivit a spolupráci s krajem, resp. s realizátory projektů implementujících dlouhodobé záměry krajů (IDZ) a spolupráci se zástupci individuálních systémových projektů v oblasti vzdělávání v rámci OP JAK.
 • Aktivita spočívá v prohloubení a realizování procesu, podpoře zainteresovaných aktérů v území a tím i rozvojem MAP. Dále v aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů.
 • Skládá se z následujících podaktivit:

3.1. Řídící výbor a organizační struktura MAP
3.2. Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
3.3. Pracovní skupina pro financování
3.4. Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
3.5. Pracovní skupina pro rovné příležitosti
3.6. Pracovní skupina na podporu regionální identity
3.8. Místní akční plánování
3.9. Spolupráce s projektem IDZ/krajem
3.10. Spolupráce s IPs

 

KA 4 – Implementace akčních plánů

 • V rámci KA 4 dojde k realizaci konkrétních aktivit, jejichž cílem je prohloubit, rozvíjet a zkvalitňovat předškolní, základní a zájmové a neformální vzdělávání na území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk.
 • Nastavené aktivity byly vybrány na základě potřeb identifikovaných v rámci realizace předchozího projektu MAP III, a v rámci osobní komunikace se zástupci škol. Tyto aktivity jsou součástí zpracovaných Akčních plánů na roky 2024 a 2025.
 • Cílem KA 4 je přispět k naplnění těchto priorit a cílů, které mají v daném území zásadní význam pro všechny aktéry ve vzdělávání.