Desatero udržitelného cestovního ruchu v NPČŠ
29.11.2021
UDRŽITELNÁ ENERGIE
7.3.2022
Desatero udržitelného cestovního ruchu v NPČŠ
29.11.2021
UDRŽITELNÁ ENERGIE
7.3.2022

ODPADY? KONEC ZÁHADY!

V závěru roku 2016 byla MAS Český sever, z.s., finančně podpořena Státním fondem životního prostředí v rámci 7. výzvy  Národního programu ŽP. V ní byly rozdělovány finanční prostředky na projekty ekologické výchovy a osvěty.

Podpořený projekt „Odpady? Konec záhady!“ je určen předškolním dětem v mateřských školách a dětem mladšího školního věku na I. stupni základních škol. Smyslem projektu je seznámit děti poutavou a hravou formou s problematikou odpadů – co je to odpad, jak vzniká, jak ho poznáme, co s ním máme dělat, a co s ním nemáme dělat, jak předcházet jejich vzniku. A také – jaké jsou dopady produkce odpadů na přírodu, na jednotlivé složky životního prostředí a kterak problematika produkce, nakládání a likvidace odpadů souvisí s trvale udržitelným rozvojem.

K dosažení tohoto cíle byl zvolen mix aktivit. Setkávání s dětmi a žáky poslouží k přenosu informací a k položení základů zdravých návyků v oblasti udržitelného rozvoje. Pracovní listy poslouží k upevnění předávaných informací a ke snadnějšímu pochopení sdělovaných informací. Literární a výtvarná soutěž umožní dětem vyjádřit nabyté informace nonverbálně kresbou, prostorovou instalací či drobným literárním dílkem. Nejlepší práce budou zveřejněny v almanachu a jejich autoři pak slavnostně odměněni na závěrečném slavnostním ukončení projektu. Nedílnou součástí projektu je také přiměřená a efektivní propagace a promyšlená evaluace.

Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) podporované ze SFŽP ČR