Webinář Práce s dětmi při distanční výuce MŠ
16.3.2021
Provoz kanceláře MAS v době „covidové“
17.3.2021
Webinář Práce s dětmi při distanční výuce MŠ
16.3.2021
Provoz kanceláře MAS v době „covidové“
17.3.2021

Aktuality


 Hodnocení výuky na dálku ve zprávě ČŠI

Česká školní inspekce sleduje a hodnotí  roční distanční vzdělávání žáků. Jaký dopad má pandemie na kvalitu a efektivitu vzdělávání? Daří se realizovat výuka v distančním režimu? Ve zprávě  zveřejněné 17. března, 2021 ČŠI uvádí, že stále významný počet žáků zůstává mimo vzdělávání. Na pětinu se snížil počet žáků, kteří se potýkaly s technickými potížemi, a  nyní se nějakým způsobem vzdělávání účastní.

Situace dětí z nepodnětného prostředí se zhoršuje. Aktivita školy to ale může významně změnit.

Kromě žáků, kteří se on-line distanční výuky nemohou účastnit z technických důvodů, však stále existuje i skupina žáků, kteří se on-line distanční výuky účastní nepravidelně nebo nepracují dostatečně, zejména z důvodu problémů v rodinách, zpravidla spojených s nízkou motivací ke vzdělávání či s nízkou podporou ze strany rodiny. Tato situace bohužel stále rozevírá vzdělanostní nůžky mezi žáky pocházejícími ze socioekonomicky silnějšího a socioekonomicky slabšího rodinného prostředí. V některých školách účastní online výuky i méně než 70 procent žáků, jde hlavně o školy v Ústeckém kraji, dále pak v krajích Moravskoslezském, Libereckém, Jihočeském a v Praze. Ze zjištění České školní inspekce ovšem jednoznačně plyne, že tam, kde školy hledají cesty, jak žáky s respektem k jejich velmi různým podmínkám vzdělávat, se to v mnoha případech i přes nepříznivé socioekonomické zázemí těchto žáků nakonec podaří, byť třeba ne v plné míře.  Obdobně situace nepříznivě dopadá i na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Třídní učitelé hrají prim.

Pro zapojování žáků do on-line distanční výuky je jednou z klíčových osobností ve škole třídní učitel, zvláště pak na druhém stupni a na střední škole. Z tohoto důvodu je pozitivním zjištěním zvýšení zapojení třídních učitelů do distančního vzdělávání, zejména na druhém stupni základních škol. Významná je i koordinační úloha ředitele, která se oproti minulému roku podstatně zlepšila na řadě škol. 

Technicky jsou na tom školy i žáci lépe.

Podpořit účast žáků v online výuce se podle inspekce jinak podařilo hlavně pomocí zápůjček počítačů ze škol či prostřednictvím škol. Této možnosti využilo zhruba kolem 50 tisíc žáků a studentů, tedy kolem 3,5 procenta všech. Základní školy dostaly od ministerstva školství na podzim na dovybavení navíc 1,3 miliardy korun. Při výuce na dálku se každopádně za uplynulý rok zlepšilo vybavení počítači, problematický je podle inspektorů nicméně velký počet hodin online s vypnutými kamerami. 

Roste počet učitelů podporujících redukci učiva a změny v hodnocení.

Současná situace má vliv i na změny učiva a hodnocení žáků. Podíl pedagogů, kteří jsou pro omezení vzdělávacího obsahu, se zvýšil o čtvrtinu a o pětinu přibylo těch, kteří začali využívat vedle známek i slovního hodnocení. Maximální redukce byly v obsahu výchovných předmětů, případně některých naukových předmětů (jako např. zeměpis, dějepis, vlastivěda, chemie apod.), méně časté již byly v stěžejních předmětech jako český jazyk, matematika a cizí jazyk. Nejméně časté byly obsahové redukce v případě maturitních oborů středních odborných škol.

Snížil se také podíl základních škol, které organizují on-line distanční výuku v rozsahu dle prezenčního rozvrhu (ze 14 % na méně než 10 %). Překlápění prezenčního rozvrhu do distanční formy je dlouhodobě neudržitelné, na což Česká školní inspekce upozorňuje po celý rok realizace distančního vzdělávání. Proto je třeba vnímat, že podíly škol, které rozsahem synchronní výuky přesahovaly limity uvedené v doporučení pro distanční vzdělávání vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jsou stále vysoké.

Rizika distančního vzdělávání. Zanedbaná komunikace.

Většině škol se bohužel málo daří respektovat specifika on-line distanční výuky a vedle synchronní on-line výuky. Do budoucna je potřeba řešit řadu problémů, které distanční výuka přinesla. Jedním z nich je např. zanedbávání sociálního a psychického rozvoje žáků, a to bez ohledu na jejich věk. Podobně alarmující je i nízký podíl hodin, kdy mají učitel i žáci zapnuté kamery a vidí na sebe nebo kdy je cíleně podporována spolupráce žáků (i když ji technologie již dnes podporují). Snížila se i komunikace mezi pedagogy. Vázne i komunikace s rodiči žáků.

Doporučení České školní inspekce pro školy:

 • řídit se doporučeními a metodickými pokyny MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem a zohlednit při přípravě, organizaci a realizaci distančního zdělávání a při hodnocení žáků v průběhu distanční výuky;
 • vhodně reflektovat vše, co se nedaří (problémy signalizují nefunkčnost) a nutnost proměny, zejména: 
   nastavení a organizaci,
   metody výuky,
   vzdělávací obsah,
   nedostatky v komunikaci uvnitř školy nebo mezi školou a rodiči,
   pomíjení některých dimenzí rozvoje žáků, ale i učitelů (např. sociální kontakt, sdílení zážitků apod.),
   hodnocení a poskytování zpětné vazby.
 • Plánovat postupné změny ve vzdělávání pro příští období. Školství se už zcela nezměněné nevrátí do
  období před pandemií nemoci covid-19, některé změny budou přetrvávat a časem převládat. Z tohoto
  důvodu je důležité jít změnám plynule naproti. Může jít např. o:
   redukce vzdělávacího obsahu,
   využívání efektivní kognitivní aktivizace žáků,
   proměny průběžného hodnocení,
   proměny závěrečného hodnocení.

Doporučení České školní inspekce pro zřizovatele:

 • Intenzivně se zajímat o realizaci distančního vzdělávání, o problémy, s nimiž se škola při distanční výuce
  setkává, a o potřebách ředitele školy i učitelů s cílem podpořit kvalitu distanční výuky.
 • V případě identifikace nízké kvality distanční výuky kvůli nízkému zapojení žáků do výuky nebo v případě
  jejího pozdějšího zahájení věnovat zvýšený zájem o zkvalitňování úrovně řízení těchto škol.
 • Podporovat vedení škol v jedné z nejsložitějších situací, ve kterých se školy ocitly, a to zejména v těch
  oblastech, které vedení školy identifikuje.
 • Nespokojovat se stávajícím digitálním vybavením škol, ale umožnit škole další rozvoj podporou zkvalitnění
  technického zázemí.
 • Umožnit školám vytvářet optimální materiální podmínky pro vzdělávání všech jejich žáků.

Celá zpráva je dostupná zde.