Diskuze o společném vzdělávání v regionu probíhá dnes
15.1.2019
S Falkenštejnem za zábavou
22.1.2019
Diskuze o společném vzdělávání v regionu probíhá dnes
15.1.2019
S Falkenštejnem za zábavou
22.1.2019

Aktuality


 


Diskuze o společném vzdělávání v regionu

 

O své zkušenosti, názory a vize k tématu společného vzdělávání se přišlo podělit 17 aktérů ve vzdělávání z řad zástupců ZŠ, MŠ, speciálních škol, neziskových organizací, Úřadu práce a realizátorů projektu MAP II. Účastníci také diskutovali nad možnostmi dalšího rozvoje v regionu a ustanovení pracovní skupiny pro rovné příležitosti v rámci projektu MAP II. Někteří vyjádřili zájem o pokračování v započaté diskusi svým působením v pracovní skupině pro rovné příležitosti.

Zveřejňujeme příspěvky řečníků diskuzního setkání tematického setkání „Společné vzdělávání na území ORP Rumburk a ORP Varnsdorf“, které se uskutečnilo v úterý 15. ledna, 2019 v prostorách MAS Český sever, z. s.  Hana Kracmanová - MAS Český sever, Lenka Vilímová - lokální konzultant pro oblast inkluzivního vzdělávání Rumburk a Staré Křečany ASZ, Jana Masařová - ZŠ Tyršova Rumburk. Gabriela Doušová - Schrödingerův institut, Hana Volfová - Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, Lenka Svobodová - MAS Český sever.

Program zahájila hlavní manažerka projektu Hana Kracmanová, MAS Český sever, z. s. a uvítala všechny přítomné. Představila projekt MAP II, jeho základní parametry a význam pro místní akční plánování rozvoje vzdělávání. Vyzvala zúčastněné k participaci na projektových aktivitách a zejména v pracovní skupině pro rovné příležitosti.

Prezentaci na téma „Možnosti spolupráce s ASZ - místní plán inkluze a další podněty pro společné vzdělávání za území Rumburk a Staré Křečany“, kterou připravila Mgr. Lenka Vilímová, lokální konzultant pro oblast inkluzivního vzdělávání Rumburk a Staré Křečany, Agentura pro sociální začleňování, z důvodu nepřítomnosti přednášející společnými silami prezentovaly Lenka Svobodová, Gabriela Doušová a Jana Masařová. Diskuse proběhla nad nedostatečnými personálními kapacitami ASZ a omezenou projektovou podporou.

Bc. Jana Masařová, školní koordinátorka inkluze ZŠ Tyršova v Rumburku přiblížila účastníkům zkušenosti s mediací v praxi. V rámci uskutečněného projektu byly vyškoleni mediátoři jak z řad pedagogů, tak i žáků. Mediace přinesla kultivaci projevu a lepší řešení osobních sporů (od shození penálu po problémy v rodině). „Mediační výcvik nám dodal odvahu se vyjádřit, větší jistotu v sama sebe a nebát se převzít spoluúčast na řešení konfliktů.“ Paní Masařová avizovala novou výzvu pro mediační projekty na školách, kterou připravuje ASZ. Do projektu mediace je zapojeno 5 škol Šluknovského výběžku, které se pravidelně scházejí i po skončení projektu.

Činnost Schrödingerova institutu představila jeho ředitelka Bc. Gabriela Doušová. Podrobněji představila Kočičí akademii, jejímž cílem je především prevence školní neúspěšnosti u žáků ze sociálně nepodnětného prostředí. Organizace působí v několika obcích Šluknovského výběžku. Od původně 8 dětí dnes do Kočičí akademie dochází na tři stovky dětí. Pracovníci jim pomáhají s domácími úkoly, je jim poskytován prostor pro setkávání, hry, vzdělání. Překvapivě děti nejsou jen z řad socioekonomicky znevýhodněných, ale také elit. Důraz ve svém příspěvku paní Doušová kladla také na práci s talentovanými dětmi a jejich podporou. Navrhla spolupráci různých subjektů s depistáží talentovaných dětí. Tématu by se mohla věnovat pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Aktivity a nabídku služeb Komunitního centra Kostka, Krásná Lípa přiblížila jeho ředitelka Hana Volfová s příspěvkem ‚Podpora dětí na vstup do MŠ a ZŠ v předškolním klubu Včelka‘. Cílem je podpořit připravenost dětí ve věku od 3 let na nástup do hlavního vzdělávacího proudu. Docházka dětí je doplněna prací s rodinou. Činnost probíhá na základě písemné smlouvy s rodiči dětí. Snahou je podpořit rodinu v její přirozené funkci. Rodiče jsou podpořeni v posilování svých kompetencí, porozumění a motivace k přestupu dítěte do MŠ či ZŠ, komunikace rodič-škola a další. Setkání se účastnila i Dagmar Hadravová, která klub Včelka vede.

Diskusní blok otevřela příspěvkem Mgr. Lenka Svobodová, MAS Český sever, z. s. Informovala účastníky o SWOT analýzách, které byly k inkluzivnímu/společnému vzdělávání zpracovány v rámci již ukončeného projektu MAP pro území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk. Účastníci přislíbili součinnost při revizi SWOT analýzy pro společné vzdělávání v regionu.

Závazné podklady pro práci pracovní skupiny vydalo MŠMT, tj. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání a Kodex školy.

Setkání bylo pořádáno v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.