Pracovní skupina pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ
9.12.2020
České školy naučí, děti ani učitelé spokojení ale nejsou
15.12.2020
Pracovní skupina pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ
9.12.2020
České školy naučí, děti ani učitelé spokojení ale nejsou
15.12.2020

Aktuality


 


PS pro rovné příležitosti MAP II projednala novou strategii

MAS Český sever pracuje na přípravě nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje tzv. SCLLD pro období 2021 - 2027. Strategii SCLLD v oblasti vzdělávání projednala Pracovní skupina pro rovné příležitosti na svém jednání dne 9.12.2020. Její návrhy budou v nové strategii reflektovány.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti  působí v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v našem regionu již dva roky. Zástupci z řad pedagogů, sociálních pracovníků i pedagogicko-psychologické poradny jsou cenným poradním a iniciačním orgánem. Pomáhají identifikovat potřeby v území a odpovídajícím způsobem na ně reagovat vzdělávacími akcemi pro pedagogické pracovníky i žáky. 

Včera projednali i novou strategii v oblasti vzdělávání. Identifikovali jak strukturální problémy ve vzdělávání, př. nedostatek kvalifikovaných pedagogů, nízký počet absolventů pedagogických fakult, klesající kvalita absolventů, tak i další problémy ve vzdělávání, které by bylo možné vhodným nastavením opatření řešit na místní úrovni, např. podpora kontinuálního profesního vzdělávání pedagogů vč. mentoringu a koučinku a dalších progresivních metod vzdělávání, podpora sdílení dobré praxe škol vč. výměny zkušeností a možnosti náslechů a praktických nácviků přímo ve výuce, podpora dohledu zřizovatelů nad kvalitou vzdělávání, podpora spolupráce škol, OSPOD, sociálních aktérů a dalších a podpora rodin žáků dosahujících dobré výsledky v jejich přechodu do dalšího stupně vzdělávání. 

Závěry diskuse a návrhy budou zveřejněny v zápise z jednání a jsou cennou reflexí pro přípravu nové strategie SCLLD.